Doorgaan naar inhoud
Zomeruitverkoop bij OrtoPrime
Zomeruitverkoop bij OrtoPrime

Contractvoorwaarden

0. VOORAFGAANDE INFORMATIE OVER CONTRACTERING

Hieronder worden de Algemene Voorwaarden voor Contractering (hierna "Algemene Voorwaarden") uiteengezet, die van toepassing zullen zijn op alle commerciële transacties voor de aankoop op afstand van artikelen en/of producten die elektronisch worden uitgevoerd via de Website https://ortoprime.nl (hierna de "Website"), vanaf het moment dat DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE de Algemene Voorwaarden naar de KLANT stuurt in het orderbevestigingsdocument, en niet op enig ander eerder moment.

Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht en geldig gedurende de gehele periode dat ze toegankelijk zijn via de Website. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden, dient u deze Website niet te gebruiken.

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk op elk moment te wijzigen, evenals alle wettelijke kennisgevingen, richtlijnen en/of gebruiksregels die op de Website zijn opgenomen en die, indien van toepassing, deze Algemene Voorwaarden zullen vervangen, aanvullen en/of wijzigen, zonder dat dit van invloed is op de artikelen en/of producten die eerder zijn aangeschaft vóór de wijziging.

Dergelijke wijzigingen kunnen worden aangebracht via de Website op een wettelijk toegestane wijze en zullen verplicht zijn gedurende de tijd dat ze op de website worden gepubliceerd en totdat ze geldig worden gewijzigd door latere wijzigingen.

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE informeert de KLANT dat deze toegang kan krijgen tot de Algemene Voorwaarden door te klikken op de link "Algemene Voorwaarden voor Contractering". We raden aan dat de KLANT regelmatig de Algemene Voorwaarden raadpleegt, aangezien deze kunnen worden gewijzigd. U kunt altijd de actuele versie van deze voorwaarden raadplegen op https://ortoprime.nl/pages/contractvoorwaarden

Niettemin behoudt DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE zich het recht voor om in bepaalde gevallen bijzondere voorwaarden toe te passen boven deze Algemene Voorwaarden wanneer dit passend wordt geacht, door deze tijdig en op de juiste wijze aan te kondigen.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, zullen altijd de voorwaarden zoals overeengekomen in dit laatste document prevaleren boven die onverenigbare bepalingen, en alleen met betrekking tot die artikelen en/of producten die onderworpen zijn aan dergelijke specifieke voorwaarden.

De aanvaarding van dit contractuele document impliceert dat de KLANT:

a. Dit document heeft gelezen, begrijpt en accepteert.

b. Een natuurlijk persoon is of een rechtspersoon vertegenwoordigt met voldoende bevoegdheid om een contract aan te gaan.

c. Alle hierin uiteengezette voorwaarden en verplichtingen aanvaardt.

1. PARTIJEN EN IDENTIFICATIE VAN DE PARTIJEN

Aan de ene kant,

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE is Ortoprime, S.L., N.I.F.: B10502813, gevestigd aan Carretera Ciudad Rodrigo, 0 S N, 10840 Moraleja, Cáceres (Spanje), e-mailadres klantenservice@ortoprime.nl

En aan de andere kant,

De KLANT, geregistreerd op de Website met een gebruikersnaam en wachtwoord, of indien van toepassing, als gastgebruiker zonder de noodzaak van registratie, waarbij hij volledig verantwoordelijk is voor het gebruik en de bewaring ervan, en verantwoordelijk is voor de juistheid van de persoonlijke gegevens die aan DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE worden verstrekt.

Alleen een persoon of rechtspersoon die zijn/haar status adequaat aantoont en deze Algemene Voorwaarden en eventuele Bijzondere Voorwaarden die van toepassing zijn, accepteert, zal als KLANT worden beschouwd. Samen met de Juridische Mededeling, het Privacybeleid en het Cookiebeleid regelen deze documenten onze commerciële relatie, vanaf het moment dat DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE de Algemene Voorwaarden naar de KLANT stuurt in het orderbevestigingsdocument, en niet op enig ander eerder moment.

Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, kunt u geen van de aangeboden artikelen en/of producten op de website kopen.

Voor natuurlijke personen is de aankoop van artikelen en/of producten uitdrukkelijk verboden voor minderjarigen of voor rechtspersonen die niet voldoen aan de vereisten zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden voor Contractering.

Indien een minderjarige toegang krijgt tot de Website en valse informatie verstrekt, wordt ervan uitgegaan dat deze toegang onder toezicht en met toestemming van zijn/haar ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE om de nodige verificaties en controles uit te voeren.

2. DOEL VAN HET CONTRACT

Deze Algemene Voorwaarden regelen de commerciële relatie tussen DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE en de KLANT voor de aankoop van artikelen en/of producten via de Website.

In overeenstemming hiermee is de KLANT alleen gebonden aan de Algemene Voorwaarden vanaf het moment dat hij/zij alle aankoopvoorwaarden ontvangt van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE in het orderbevestigingsdocument.

De overeenkomst houdt de levering in, na voorafgaande betaling van een bepaalde en openbaar weergegeven prijs via de Website, van een specifiek artikel en/of product.

Deze Algemene Voorwaarden en alle documenten waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen de KLANT en DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE met betrekking tot het onderwerp van de koopovereenkomst en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, afspraken of beloften tussen dezelfde partijen.

De KLANT en DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE erkennen dat ze een contract zijn aangegaan zonder te vertrouwen op enige verklaring of belofte van de andere partij, behalve wat uitdrukkelijk is vermeld in deze Algemene Voorwaarden.

3. TOEGANGS- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

Toegang tot de Website is gratis, behalve met betrekking tot de kosten van de verbinding via het telecommunicatienetwerk geleverd door de toegangsprovider die door de gebruiker is gecontracteerd.

Toegang tot de meeste inhoud op de Website is volledig gratis en vereist geen voorafgaande registratie, hoewel DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE het gebruik van sommige van de aangeboden diensten op de website afhankelijk kan stellen van het invullen van het bijbehorende formulier, en in sommige gevallen kan dit gepaard gaan met betaling.

Toegang tot de Website door personen onder de 18 jaar is verboden. Niettemin, in het geval van toegang tot de Website door een minderjarige, wordt ervan uitgegaan dat deze toegang heeft plaatsgevonden met voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van zijn/haar ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers, onverminderd het recht van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE om de nodige verificaties en controles uit te voeren.

Onder geen enkele omstandigheid is DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens verstrekt door de gebruiker. Daarom is de gebruiker als enige verantwoordelijk voor het verstrekken van adequate, nauwkeurige en precieze informatie aan DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE, of anders voor de mogelijke gevolgen van het ontbreken van kwaliteit van de gegevens of de valse of onnauwkeurige verklaringen die hij/zij aflegt.

3.1. Vereisten voor het verkrijgen van de status van geregistreerde gebruiker

Om aankopen te kunnen doen van de artikelen en/of producten die door DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE ter beschikking worden gesteld aan gebruikers, is het noodzakelijk dat zij zich vooraf registreren en ten minste de vereiste registratiegegevens verstrekken via de daarvoor bestemde formulieren.

Het is een vereiste om te kunnen registreren als gebruiker dat men ouder is dan achttien (18) jaar en via de website alle vereiste informatie verstrekt. De geregistreerde gebruiker erkent dat zijn/haar gebruikersaccount persoonlijk en niet-overdraagbaar is, en dat zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zich op de website kunnen registreren.

Elke geregistreerde gebruiker heeft een toegangswachtwoord dat persoonlijk en niet-overdraagbaar is en een beperkte geldigheidsduur heeft. Dit wachtwoord moet voldoen aan minimale eisen op het gebied van lengte en veiligheid. De gebruiker kan dit wachtwoord op elk moment wijzigen of herstellen door de procedure op de website te volgen. DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE heeft in geen geval directe toegang tot dit wachtwoord, behalve voor het verlenen van toegang tot de website aan de gebruikers.

In dit verband is de gebruiker verplicht om DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE onmiddellijk op de hoogte te stellen van alle feiten die wijzen op ongeoorloofd gebruik van de identificatoren en/of wachtwoorden, zoals diefstal, verlies of ongeautoriseerde toegang, met het oog op onmiddellijke annulering ervan. Zolang dergelijke feiten niet worden gemeld, is DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE vrijgesteld van elke aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit het ongeoorloofde gebruik van de identificatoren of wachtwoorden door onbevoegde derden.

3.2. Uitschrijving als geregistreerde gebruiker

De gebruiker kan op elk moment verzoeken om zijn/haar uitschrijving van de website, door dit te regelen via de daarvoor bestemde sectie in het gedeelte "Mijn account - Uitschrijven" op de Website.

In ieder geval kan de gebruiker na uitschrijving een nieuwe registratie aanvragen, waarbij DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE het recht behoudt om deze registratie niet te accepteren in specifieke gevallen zoals gespecificeerd in de clausule genaamd "Vereisten voor het verkrijgen van de status van gebruiker", of in geval van een conflict of geschil tussen de partijen dat nog moet worden opgelost of dat is opgelost met erkenning van schuld of nalatigheid van de gebruiker en/of schade aan DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE, zijn medewerkers en partners, of aan zijn gebruikers, klanten of potentiële klanten.

3.3. Vereisten voor het verkrijgen van de status van gastgebruiker

Het verkrijgen van de artikelen en/of producten die door DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE aan consumenten ter beschikking worden gesteld, kan ook worden gedaan als gastgebruiker zonder registratie.

Natuurlijke personen ouder dan achttien (18) jaar en rechtspersonen die wettelijk zijn opgericht en voldoende bevoegdheid hebben om een contract aan te gaan, kunnen optreden als gastgebruikers en moeten via de website alle vereiste verplichte informatie verstrekken, zoals identificatiegegevens, afleveradres, factuurgegevens en gekozen betaalmethode.

4. BESCHRIJVING VAN DE ARTIKELEN EN/OF PRODUCTEN

In overeenstemming met de geldende wetgeving, met name de Wet 34/2002 van 11 juli inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, biedt DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE in elk gedeelte van de Website, afhankelijk van het type artikel en/of product, informatie over het artikel en/of product, de kenmerken en prijzen ervan.

De aangeboden artikelen en/of producten, evenals eventuele toekomstige aanbiedingen via de Website, worden geleverd tegen betaling door de KLANT, en verlenen de KLANT een gebruiksrecht onderworpen aan de termijnen, voorwaarden en bepalingen van deze algemene voorwaarden en eventuele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn.

Niettemin behoudt DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE zich het recht voor om de artikelen en/of producten die via de Website worden aangeboden, terug te trekken, te vervangen of te wijzigen door eenvoudigweg de inhoud ervan te wijzigen.

Daarom worden de artikelen en/of producten die op dat moment op de Website worden aangeboden, beheerst door de geldende Algemene Voorwaarden. DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE behoudt zich ook het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de genoemde artikelen en/of producten stop te zetten.

De beschrijvingen die in elk geval worden gegeven, regelen de levering van de artikelen en/of producten door DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE aan de KLANT.

4.1. Beschikbaarheid van de artikelen en/of producten

De beschikbaarheid van de artikelen en/of producten die door DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE via de Website worden aangeboden, kan variëren afhankelijk van de vraag van de KLANTEN. Hoewel DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE regelmatig de voorraad bijwerkt, kan het artikel en/of product dat door de KLANT wordt gevraagd op dat moment uitverkocht zijn. In dat geval neemt DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE contact op met de gebruiker via e-mail of telefoongesprek om het probleem met de bestelling op te lossen, waarbij een alternatief vergelijkbaar artikel en/of product wordt voorgesteld, het wachten op beschikbaarheid van het geselecteerde artikel en/of product in onze voorraad, of het annuleren van de bestelling.

4.2. Prijsaanduiding en geldigheid

De prijzen van de artikelen en/of producten worden altijd weergegeven in de valuta Euro (€) en zijn inclusief de toepasselijke omzetbelasting (BTW) of andere belastingen die van toepassing kunnen zijn en die te allen tijde van kracht zijn.

De BTW is inbegrepen in deze prijzen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de prijzen exclusief verzendkosten, behandeling, verpakking, verzekeringskosten voor verzendingen of andere aanvullende diensten en bijlagen bij het aangeschafte artikel en/of product.

De verzendkosten van de artikelen en/of producten zijn voor rekening van de KLANT en worden toegevoegd aan het totale bedrag van de geselecteerde artikelen en/of producten. Deze kosten worden vóór het bevestigen van de bestelling en het voltooien van het bestelproces aan u meegedeeld.

De prijzen die op de Website worden getoond, zijn uitsluitend van toepassing op de artikelen en/of producten die via de Website worden aangeboden en gedurende de tijd dat ze automatisch worden toegepast in het bestelproces in de laatste fase daarvan.

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. In ieder geval worden de geldende tarieven toegepast die zijn aangegeven op het moment van het plaatsen van de betreffende bestelling.

Elke betaling aan DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE zal leiden tot de uitgifte van een factuur op naam van de KLANT. Deze factuur wordt automatisch naar het e-mailadres van de KLANT gestuurd, samen met het aangeschafte artikel en/of product.

Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, machtigt en verleent de KLANT uitdrukkelijk toestemming aan DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE om de aankoopfactuur van de bestelling elektronisch in pdf-formaat naar zijn/haar e-mailadres te sturen, tenzij de KLANT hier niet mee instemt en uitdrukkelijk verzoekt om de aankoopfactuur in papieren formaat per gewone post te ontvangen.

Hiervoor kunt u contact opnemen met de Klantenservice een e-mail sturen naar het adres klantenservice@ortoprime.nl en een verzoek indienen voor de aankoopfactuur van uw bestelling in papieren formaat, die per gewone post door DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE naar het door de KLANT opgegeven adres wordt verzonden.

Voor informatie over de bestelling moet de KLANT contact opnemen met DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE het e-mailadres klantenservice@ortoprime.nl. In elk geval moet het bestelnummer dat aan u is toegewezen en vermeld in de orderbevestigingse-mail worden vermeld in het onderwerp van het bericht of tijdens het telefoongesprek.

5. GEBRUIKERSREGISTRATIE EN AANKOOPPROCEDURE

De aankoopprocedure in de online winkel kan alleen worden uitgevoerd in de Nederlands taal.

Alle orderverwerking, contractafhandeling en verdere communicatie met de klant zal worden uitgevoerd in het Nederlands.

Indien het in een andere taal kan worden uitgevoerd, zal dit worden aangegeven voordat het bestelproces wordt gestart.

Om toegang te krijgen tot de artikelen en/of producten die worden aangeboden door DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE, moet de KLANT zich registreren op de website door een klantaccount aan te maken. De KLANT moet vrijwillig de persoonlijke gegevens verstrekken die worden gevraagd in het formulier "Account aanmaken" en vervolgens op de knop "Aanmaken" klikken.

De KLANT kiest een gebruikersnaam en wachtwoord en verbindt zich ertoe deze zorgvuldig te gebruiken en niet aan derden ter beschikking te stellen. Tevens dient de KLANT DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE onmiddellijk op de hoogte te stellen in geval van verlies, diefstal of ongeautoriseerde toegang door een derde partij, zodat deze de toegang onmiddellijk kan blokkeren. De KLANT is als enige verantwoordelijk voor eventuele schade die hij/zij kan lijden of veroorzaken als gevolg van onjuist gebruik van zijn/haar inloggegevens als gevolg van nalatigheid of onjuist gebruik.

De KLANT is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk en verantwoordelijk behandelen van de verkregen identiteit en wachtwoord bij de registratie als KLANT, en mag deze niet aan anderen verstrekken.

De KLANT kan geen gebruikersnaam kiezen die bedoeld is om anderen te verwarren door hen te identificeren als lid van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE, noch beledigende of in het algemeen onwettige uitdrukkingen die in strijd zijn met de wet of de eisen van moraliteit en goede zeden.

De KLANT kan ook toegang krijgen tot de artikelen en/of producten die worden aangeboden door DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE als gastgebruiker, zonder registratie. Hiervoor moet de KLANT vrijwillig de persoonlijke gegevens verstrekken die worden gevraagd in het bestelformulier.

In ieder geval zal het contractplatform van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE de KLANT informeren, na voltooiing van het bestelproces, via e-mail over alle kenmerken, prijs, verzendmethoden, datum van aankoop en levertijd van het aangeschafte artikel en/of product.

Zodra het KLANTaccount is aangemaakt, zal het bestelproces, overeenkomstig artikel 27 van Wet 34/2002 van 11 juli inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, de volgende stappen volgen:

1. De KLANT, geregistreerde gebruiker of gastgebruiker zonder registratie, moet het/die product(en) dat hij/zij wil kopen selecteren en toevoegen aan zijn/haar "Winkelwagen" door op de knop "Toevoegen aan winkelwagen" te klikken.

2. De KLANT kan controleren of het/die product(en) correct aan zijn/haar "Winkelwagen" zijn toegevoegd, waarbij het aantal geselecteerde artikelen en/of producten moet worden weergegeven.

3. De KLANT ziet een gedetailleerd overzicht van de artikelen en/of producten in zijn/haar "Winkelwagen", met:

• Afbeelding van het artikel en/of product

• Beschrijving van het artikel en/of product

• Beschikbaarheid van het artikel en/of product

• Eenheidsprijs

• Hoeveelheid

• Totaal

• Totaal aantal artikelen en/of producten (incl. BTW)

• Totaal verzendkosten (incl. BTW)

• Totaalbedrag

4. Vervolgens wordt de KLANT een elektronisch formulier getoond dat moet worden ingevuld met zijn/haar factuurgegevens en volledig adres voor de levering van de goederen. Zodra dit is ingevuld, klikt u op de knop "Doorgaan naar verzending".

5. Als het afleveradres van de goederen afwijkt van het opgegeven factuuradres, kan de KLANT een nieuw adres toevoegen door op de knop "NIEUW ADRES TOEVOEGEN" te klikken.

6. Als het afleveradres dat is opgegeven bij de factuurgegevens overeenkomt met het afleveradres, worden deze standaard geselecteerd bij het plaatsen van de bestelling. In ieder geval kan de KLANT op elk moment extra adressen toevoegen via de sectie "Mijn adressen". Zorg er altijd voor dat uw gegevens up-to-date zijn indien er wijzigingen zijn.

7. Voordat u verder gaat met de bestelling, dient de KLANT de algemene voorwaarden en de basisinformatie over gegevensbescherming zorgvuldig door te lezen en deze volledig te accepteren door het volgende selectievakje aan te vinken:

□ Ik ga akkoord met de basisinformatie over gegevensbescherming en de algemene voorwaarden, en accepteer beide zonder voorbehoud.

8. Als betaalmethode voor uw bestelling maakt de KLANT gebruik van een van de door DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE op de website aangeboden betaalmethoden.

9. De bestelling wordt verwerkt zodra de KLANT op de knop "Bestelling met betalingsverplichting uitvoeren" onderaan de pagina klikt.

10. Na aankoop ontvangt de KLANT een bevestiging van de aankoop, een "Aankoopbewijs", op het opgegeven e-mailadres. Dit dient als bewijs van de uitgevoerde transactie en kan op papier worden afgedrukt. De bestelbevestiging en het aankoopbewijs hebben geen geldigheid als factuur. Binnen 24 uur na aankoop ontvangt de KLANT een trackingnummer om de bestelling te volgen.

11. Om de status van hun uitstaande bestellingen te controleren, moet de KLANT de optie "Mijn account" selecteren. Na het inloggen heeft de KLANT toegang tot zijn/haar bestelpagina, waar de bestellingen worden weergegeven op volgorde van besteldatum en met een indicatie van de bestelstatus.

De communicatie, bestellingen en betalingen die plaatsvinden tijdens de transacties op de website kunnen worden gearchiveerd en bewaard in de geautomatiseerde systemen van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE als bewijs van de transacties. Hierbij worden redelijke beveiligingsmaatregelen en de geldende wet- en regelgeving in acht genomen, met name de VERORDENING (EU) 2016/679 van het EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 inzake de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming - AVG EU 2016/679) en de Organieke Wet 3/2018 van 5 december inzake de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten (LOPDGDD 3/2018), evenals de rechten van de gebruikers zoals uiteengezet in het privacybeleid van deze website.

6. TECHNISCHE MIDDELEN VOOR FOUTCORRECTIE

De KLANT wordt ervan op de hoogte gebracht dat als er onjuiste gegevens worden verstrekt bij het plaatsen van een bestelling op de website, deze kunnen worden gewijzigd door contact op te nemen met DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE via het contactformulier op de website, een e-mail te sturen naar klantenservice@ortoprime.nl, contact op te nemen met de KLANTENSERVICE via de persoonlijke ruimte "Mijn account".

7. BETAALMETHODEN

Om de betaling te verrichten, dient de KLANT alle instructies te volgen die op de website worden getoond. De betaling van de prijs van de artikelen en/of producten kan alleen worden gedaan via de betaalmethoden die op dat moment op de website worden vermeld.

Indien er met een creditcard en/of betaalkaart wordt betaald, is de betaling onderhevig aan controle en goedkeuring door de uitgevende instanties. Als deze instantie de betaling niet goedkeurt, kan het bestelproces niet worden voortgezet en wordt de bestelling automatisch geannuleerd. Het bedrag van de prijs van het artikel en/of product, evenals eventuele toepasselijke belastingen, wordt weergegeven op het moment van het plaatsen van de bestelling.

Er zijn verschillende betaalmethoden beschikbaar op de website, zodat de KLANT naar keuze zijn/haar bestelling kan betalen:

- Creditcard en/of betaalkaart: De website maakt gebruik van het REDSYS elektronische betalingsplatform, waarbij Banco Santander de ontvangende bank is. Alle gegevens die voor dit doel worden verstrekt, worden versleuteld om maximale beveiliging te garanderen. Ze worden gehost op een veilige server die is gecertificeerd volgens het "Secure Socket Layer"-protocol. Zowel persoonlijke als bankgegevens worden beschermd met alle beveiligingsmaatregelen die zijn vastgesteld in de VERORDENING (EU) 2016/679 van het EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 inzake de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming - AVG EU 2016

8. BTW

In overeenstemming met artikel 68 van Wet 37/1992 van 28 december betreffende de BTW, wordt de levering van artikelen en/of producten geacht binnen het toepassingsgebied van de Nederlandse BTW te vallen als het afleveradres zich in Nederland bevindt, met uitzondering van de eilanden, indien van toepassing , zijn de overeenkomstige belastingtarieven van toepassing. Het toepasselijke BTW-tarief zal het wettelijk geldende tarief zijn, afhankelijk van het specifieke artikel en/of product.

In dezelfde zin, en overeenkomstig RICHTLIJN (EU) 2017/2455 VAN DE RAAD van 5 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG en Richtlijn 2009/132/EG wat betreft bepaalde verplichtingen voor de btw voor diensten en afstandsverkopen van goederen, zullen de aankooporders worden geleverd en/of uitgevoerd in de lidstaat van de Europese Unie waar het afleveradres in de bestelorder zich bevindt, en daarom zal de toepasselijke btw het tarief zijn dat geldt in die lidstaat.

Voor bestemmingen naar de eilanden dient de opdrachtgever er rekening mee te houden dat zich in deze gebieden situaties kunnen voordoen waarbij volgens de geldende regelgeving bij aankomst belastingen en douanerechten worden geheven, die door hem kunnen worden overgenomen.

Voor andere bestemmingen dan de bovengenoemde, waar de aankooporders worden geleverd en/of uitgevoerd, zal de geldende wetgeving op elk moment van toepassing zijn; de KLANT moet er rekening mee houden dat dit kan leiden tot de toepassing en verschuldigdheid van belastingen en douanerechten bij aankomst, in overeenstemming met de geldende voorschriften op de plaats van bestemming, en dat deze voor zijn/haar rekening kunnen komen. Voor meer informatie moet de KLANT contact opnemen met het douanekantoor op de plaats van bestemming.

9. VERWERKING VAN DE BESTELLING

Zodra de ontvangst van de betaling voor het artikel en/of product voor het totale bedrag zoals vermeld in het aankoopproces is geverifieerd, zal de EIGENAAR VAN DE WEBSITE de verwerking van de bestelling starten.

De EIGENAAR VAN DE WEBSITE garandeert de aangeboden prijs in deze bestelling gedurende niet meer dan vijf dagen vanaf de datum. Als er binnen vijf dagen geen betaling is gedaan via de aangegeven betaalmethoden, kan de prijs worden gewijzigd.

Hiertoe stemt de KLANT ermee in dat de factuur elektronisch wordt verzonden naar het opgegeven e-mailadres. De KLANT kan op elk moment deze toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar klantenservice@ortoprime.nl om de factuur op papier te ontvangen.

Het is ook aan te raden dat de KLANT een afdruk en/of een duurzame kopie bewaart van de verkoopvoorwaarden bij het plaatsen van de bestelling, evenals het ontvangstbewijs dat per e-mail door de EIGENAAR VAN DE WEBSITE wordt verzonden.

De EIGENAAR VAN DE WEBSITE zal de artikelen en/of producten leveren zoals vermeld op de website.

De goederen worden verzekerd verzonden naar de bestemming door de EIGENAAR VAN DE WEBSITE, waarbij de kosten van deze verzekering zijn inbegrepen in de prijs voor verwerking en verzending.

In geval van enige incidentie bij de levering van de goederen, moet de KLANT contact opnemen via het contactformulier en in het bericht alle aspecten met betrekking tot de leveringsincidentie vermelden.

10. VERZENDVOORWAARDEN VAN DE ARTIKELEN EN/OF PRODUCTEN

De artikelen en/of producten die zijn gekocht via de website worden op passende wijze beschermd verzonden, in een kartonnen doos, met luchtkussenzakken, bubbeltjesplastic, interne bescherming, plastic hoes en stevige externe doos, naar het opgegeven afleveradres of het geselecteerde afhaalpunt dat door de koper wordt vermeld op het bestelformulier, via de transportbedrijven MRW, DHL en Correos, die zijn ingeschakeld door de EIGENAAR VAN DE WEBSITE. Het afleveradres kan geen postbus of openbare plaatsen zijn, zoals de openbare weg, pleinen, stations, luchthavens of vergelijkbare locaties.

De levertijd van de artikelen en/of producten is afhankelijk van de bestemmingslocatie van de zending en begint in elk geval vanaf het moment dat de EIGENAAR VAN DE WEBSITE de betaling ontvangt. De EIGENAAR VAN DE WEBSITE aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet nakomen van deze data als gevolg van oorzaken buiten zijn/haar macht.

In het geval dat de EIGENAAR VAN DE WEBSITE het contract niet uitvoert omdat het aangeschafte product niet beschikbaar is, wordt de KLANT hiervan op de hoogte gebracht via e-mail en zal de EIGENAAR VAN DE WEBSITE zonder onnodige vertraging de betaalde bedragen terugbetalen.

10.1. Levertijden van bestellingen

Bestellingen van artikelen en/of producten die de KLANT via de website plaatst, kunnen momenteel naar inwoners overal in Nederland worden verzonden. Nederlandse Eilanden: Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar klantenservice@ortoprime.nl om uw verzendkosten te berekenen.

Op grond van Verordening (EU) 2018/302 van het Europees Parlement en de Raad van 28 februari 2018 betreffende maatregelen om ongerechtvaardigde geoblocking en andere vormen van discriminatie op grond van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging van klanten in de interne markt te voorkomen en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2006/2004 en (EU) nr. 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG, hebben consumenten die in landen van de Europese Unie wonen het recht om vrije toegang te hebben tot elke online winkel, ongeacht het Europese land waarin zij wonen, aangezien het blokkeren van toegang tot een e-commercepagina verboden is.

Zodra de betaling van de bestelling is bevestigd, en als de gevraagde artikelen en/of producten beschikbaar zijn, zullen de bestellingen worden verzonden vanuit het magazijn van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE naar het door de KLANT opgegeven afleveradres.

De levertijden van de bestellingen zijn afhankelijk van de fysieke locatie van de KLANT of, indien van toepassing, van de verschillende ontvangers, evenals het tijdstip van bestelling (Spaanse officiële vastelandse tijd).

Voor bestellingen van artikelen en/of producten van welke aard dan ook die vóór 13:00 uur op de dag ervoor zijn ontvangen, wordt de levering van de bestellingen, zodra de betaling is bevestigd en de bestelling is verwerkt, gedaan op het door de KLANT vrij gekozen adres binnen de volgende geschatte levertijden:

Bezorggebied

Geschatte levertijd

Nederlands Grondgebied

Levering aan huis of op een door de koper geselecteerd afhaalpunt binnen 3-5 werkdagen.

Nederlandse Eilanden

Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar klantenservice@ortoprime.nl om uw verzending en de levertijd te schatten.


In het geval van vertraging in de verzending van de goederen en daardoor niet kunnen voldoen aan onze toezegging om de bestelling binnen de geschatte levertijd te leveren, neemt DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE contact op met de KLANT via e-mail of telefoongesprek om het probleem met de bestelling op te lossen, waarbij een alternatief vergelijkbaar product wordt voorgesteld, wachten tot het geselecteerde product klaar is voor verzending, of de bestelling annuleren.

Als algemene regel, tenzij er omstandigheden zijn die voortvloeien uit de personalisatie van de artikelen en/of producten, of onvoorziene of buitengewone omstandigheden zich voordoen, zullen wij de bestelling bestaande uit het geselecteerde product binnen de bovengenoemde levertijden verzenden en in elk geval binnen een maximum van 30 werkdagen vanaf de datum van de orderbevestiging.

10.2. Levertijden van bestellingen tijdens de COVID-19 gezondheidscrisis.

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE informeert, zodat KLANTEN hun verwachtingen kunnen beheren, dat de huidige situatie invloed kan hebben op de normale levertijden van bestellingen.

Evenzo wordt aan KLANTEN meegedeeld dat de beschikbaarheid van de artikelen en/of producten die worden aangeboden in de online winkel onderhevig kan zijn aan mogelijke beperkingen in de levertijden en -schema's.

Daarom biedt DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE aan KLANTEN, als het onmogelijk is om de leveringen uit te voeren of als deze vertraging kunnen oplopen buiten de vastgestelde termijn, de mogelijkheid om de bestellingen te verzenden zodra de huidige situatie is opgelost, of om de bestelling te annuleren en het betaalde bedrag zo snel mogelijk terug te betalen.

10.2.1. Hygiënemaatregelen voor de voorbereiding van bestellingen tijdens de COVID-19 gezondheidscrisis.

Tijdens de COVID-19 gezondheidscrisis heeft DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE de volgende hygiënemaatregelen genomen bij het verpakken van bestellingen via de website:

• Regelmatige desinfectie van de tafels of balies waar de bestellingen worden voorbereid.

• Desinfectie van de verpakkingen voordat ze aan het transportbedrijf worden geleverd.

• Gebruik van wegwerphandschoenen en handen wassen met water en zeep voor en na het dragen van de handschoenen.

10.2.2. Levering van bestellingen tijdens de COVID-19 gezondheidscrisis.

• Het instellen van een leveringssysteem waarbij de KLANT geen handtekening hoeft te zetten bij ontvangst van de bestelling, bijvoorbeeld door persoonlijke gegevens te noteren.

• Het plaatsen van de bestelling voor de deur van het huis, met inachtneming van de veilige afstand, totdat deze wordt opgehaald door de ontvanger.

• Bezorgers zullen bij het afleveren van de bestelling bij het huis van de klant de lift niet delen met anderen om de veilige afstand te waarborgen.

10.3. Verzendkosten van de artikelen en/of producten

De verzendkosten van de bestellingen, inclusief bijbehorende belastingen, worden weergegeven tijdens het aankoopproces van de artikelen en/of producten voordat de bestelling wordt voltooid.

Bezorggebied

Verzendkosten

Nederlands Grondgebied

Voor bestellingen onder de 100 € wordt 4,99 € in rekening gebracht.

Nederlandse Eilanden

Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar klantenservice@ortoprime.nl om uw verzendkosten te berekenen.

Voor bestellingen van 100,00 € (honderd euro) of meer zijn de verzendkosten GRATIS.

10.4. Onmogelijkheid van levering

Als het niet mogelijk is om uw bestelling te leveren, neemt de klantenservice van de website contact op met de KLANT om een nieuwe leverdatum af te spreken als deze niet aanwezig zal zijn op de afgesproken leverlocatie.

Indien na 15 dagen nadat uw bestelling beschikbaar is voor levering, de bestelling niet is geleverd door omstandigheden die niet aan de EIGENAAR VAN DE WEBSITE kunnen worden toegeschreven, zullen we ervan uitgaan dat u het contract wilt ontbinden en zullen we het als zodanig beschouwen. Als gevolg van de ontbinding van het contract zullen we alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten als gevolg van uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de minst dure standaardlevering die wij aanbieden), zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de datum waarop we het contract als ontbonden beschouwen. Houd er rekening mee dat het vervoer als gevolg van de ontbinding extra kosten met zich mee kan brengen, dus we zijn gerechtigd om deze kosten aan u door te berekenen.

Als om welke reden dan ook de leverdatum niet kan worden gehaald, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en u de mogelijkheid bieden om door te gaan met de aankoop door een nieuwe leverdatum af te spreken, of om de bestelling te annuleren met volledige terugbetaling van de betaalde prijs.

Voor de doeleinden van deze Voorwaarden wordt "levering" geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat u of een door u aangewezen derde fysiek bezit neemt van de artikelen en/of producten, wat wordt bevestigd door het ondertekenen van de ontvangst van de bestelling op het afgesproken afleveradres.

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid als de bestelling niet kan worden geleverd als gevolg van onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige gegevens verstrekt door de KLANT, en aanvaardt geen enkele andere verantwoordelijkheid met betrekking tot het niet leveren van de bestelling.

Ondanks het bovenstaande moet DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de levering op de afgesproken tijd kan plaatsvinden, zoals van een zorgvuldige handelaar mag worden verwacht.

Als de KLANT de bestelling niet ontvangt binnen de aangegeven levertijden in deze voorwaarden en vanaf de datum van verzending vanuit het magazijn, kan hij/zij contact opnemen via e-mail klantenservice@ortoprime.nl

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE zal er alles aan doen om de aangegeven levertermijn na te komen en als hij/zij om welke reden dan ook niet in staat is om dit te doen, zal hij/zij de KLANT via e-mail of telefoon informeren.

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE zal de KLANT informeren over de niet-beschikbaarheid van het artikel en/of product zodra hij/zij hierover is geïnformeerd door de leverancier, of over de onmogelijkheid om het gevraagde product te leveren.

De KLANT kan besluiten om de bestelling te annuleren of, indien van toepassing, een offerte aan te vragen voor een alternatief product met vergelijkbare kenmerken.

10.5. Promotiecodes:

Algemene voorwaarden DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE kan eenmalig bruikbare promotiecodes uitgeven als stimulans voor klanten. Indien DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE van mening is dat een klant opzettelijk de maatregelen heeft omzeild die zijn ingesteld om het gebruik te beperken, kan DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE de volgende bestelling van die klant aanpassen. Bij het gebruik van promotiecodes is het de verantwoordelijkheid van de KLANT om te controleren of de betreffende promotie of korting correct wordt weergegeven bij het afrekenen en gedurende de geldige periode.

Klanten moeten onmiddellijk contact opnemen met DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE als ze een fout opmerken of als de promotiecode niet correct wordt toegepast op de aankoop.

De soorten aanbiedingen en promoties die worden aangeboden door DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE kunnen variëren afhankelijk van hun eigen behoeften, waarbij in elk van de beschikbare promotiecodes voor KLANTEN wordt aangegeven op welke aankopen van artikelen en/of producten deze kunnen worden toegepast, de voordelen ervan en de vervaldatums.

Het aanbod is onderhevig aan een geldige registratie en acceptatie van de standaardvoorwaarden van de website.

De promotiecode is niet overdraagbaar en mag niet worden verkocht of ingewisseld. Slechts één promotiecode kan per klant worden gebruikt en is uitsluitend van toepassing op aankopen van artikelen en/of producten via de online winkel. Het gebruik van een promotiecode houdt de acceptatie in van deze voorwaarden.

11. HERROEPING VAN BESTELLINGEN

11.1. Informatie over de uitoefening van het wettelijke herroepingsrecht

Wanneer de KLANT een consument is en de overeenkomst wordt gesloten zonder de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de KLANT en de EIGENAAR VAN DE WEBSITE (op afstand verkoop), heeft de KLANT het recht op herroeping zoals beschreven in deze sectie.

De KLANT heeft het recht om de aankoop via de website te herroepen en kan het product binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na de leveringsdatum retourneren naar het opgegeven adres, zonder opgave van reden, mits de aard van het gekochte product dit toelaat.

De herroepingstermijn bedraagt 14 kalenderdagen vanaf de ontvangst van het product door de KLANT of vanaf het sluiten van de overeenkomst in het geval van het leveren van diensten, zonder enige boete voor de uitoefening ervan.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de KLANT zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen kenbaar maken middels een verklaring die op elke wettelijk toegestane manier kan worden gedaan. De KLANT kan gebruik maken van het bijgevoegde standaard herroepingsformulier, maar dit is niet verplicht.

11.2. Standaard herroepingsformulier

1. Gegevens van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE

Ortoprime, S.L.

BTW-nummer: B10502813

Adres: Carretera Ciudad Rodrigo, 0 S N, 10840 Moraleja, Cáceres (Spanje)

E-mail: klantenservice@ortoprime.nl

2. Hierbij deel ik mede dat ik de koop-/verkoopovereenkomst van het volgende artikel en/of product ___ heb herroepen op ___

4. Naam consument

5. Adres consument

6. Handtekening

7. Datum

Klik hier om het herroepingsformulier te downloaden

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de KLANT de EIGENAAR VAN DE WEBSITE op de hoogte stellen van zijn beslissing om de koopovereenkomst te herroepen door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan het postadres Carretera Ciudad Rodrigo, 0 S N, 10840 Moraleja, Cáceres (Spanje) of per e-mail naar klantenservice@ortoprime.nl. Indien voor deze optie wordt gekozen, zullen wij de ontvangst van de herroeping onverwijld per e-mail bevestigen. Klik hier om het herroepingsformulier te downloaden.

11.3. Gevolgen van het herroepingsrecht

Bij herroeping zal DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE de consument het volledige bedrag van de aankoop terugbetalen, dat wil zeggen de prijs van het artikel en/of product plus de oorspronkelijke verzendkosten, binnen veertien (14) kalenderdagen na de datum waarop de consument op de hoogte is gesteld van de beslissing tot herroeping van de overeenkomst, via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de consument uitdrukkelijk anders heeft bepaald en mits de consument geen kosten hoeft te dragen als gevolg van de terugbetaling.

De terugbetaling zal worden gedaan via dezelfde betaalmethode waarmee het artikel en/of product is gekocht door de KLANT.

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE kan de terugbetaling aan de consument van het volledige bedrag van de aankoop inhouden totdat de artikelen en/of producten zijn ontvangen, of totdat de KLANT overtuigend en geverifieerd bewijs van retournering heeft geleverd, afhankelijk van welke voorwaarde het eerst wordt vervuld.

De uitoefening van het herroepingsrecht kan niet afhankelijk worden gesteld van enige formaliteit. De consument kan worden gevraagd het product terug te sturen in perfecte staat zonder de producten te beperken tot alleen de controle van de goede staat en werking ervan.

In ieder geval is het niet vereist dat de artikelen en/of producten worden geretourneerd in hun originele verpakking om gebruik te maken van het herroepingsrecht.

De consument is verantwoordelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een manipulatie van de goederen die verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken of de werking ervan vast te stellen.

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht is het essentieel dat de artikelen en/of producten in perfecte staat zijn. Voordat het product wordt teruggestuurd, moet de KLANT ervoor zorgen dat het goed beschermd is om schade tijdens het transport te voorkomen.

De KLANT wordt geïnformeerd dat bij het uitoefenen van het herroepingsrecht de kosten voor de retourzending van de gekochte artikelen en/of producten (retourkosten) vanaf zijn/haar adres tot aan het magazijn van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE altijd voor rekening van de KLANT zijn.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat de mededeling betreffende de uitoefening van dit recht wordt verzonden, in de vorm en inhoud zoals beschreven, voordat de betreffende termijn verstrijkt.

11.4. Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn artikelen en/of producten waarbij, vanwege de aard van de aangekochte artikelen en/of producten, herroeping niet mogelijk is, onverminderd het recht op schadevergoeding, inclusief, maar niet beperkt tot:

(i) Verzegelde artikelen en/of producten op het gebied van hygiëne of gezondheid die na levering zijn geopend en/of gebruikt.

(ii) Op maat gemaakte artikelen en/of producten of duidelijk gepersonaliseerde artikelen en/of producten, of artikelen en/of producten die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd of kunnen bederven.

(iii) Op bestelling gemaakte artikelen en/of producten.

Het herroepingsrecht van de KLANT vervalt voortijdig als DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE, met uitdrukkelijke toestemming van de KLANT of op initiatief van de KLANT, de volledige uitvoering van de gecontracteerde dienst heeft voltooid vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Daarom heeft de KLANT geen herroepingsrecht als DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE artikelen en/of producten levert die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de KLANT, die duidelijk zijn afgestemd op zijn behoeften, die zijn geopend en/of gebruikt na levering, of als de KLANT zelf de levering van een dienst heeft besteld vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

12. RECHT EN TERMIJNEN VOOR DE UITOEFENING VAN HET CONTRACTUELE HERROEPINGSRECHT

Om de tevredenheid van KLANTEN te waarborgen, accepteert DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE de retourzending per post van de op de website bestelde producten, zelfs na de wettelijke termijn zoals vermeld in artikel 11.1, onder de volgende voorwaarden, hierna het contractuele herroepingsrecht.

12.1. Termijn voor de uitoefening van het contractuele herroepingsrecht

De KLANT heeft één (1) maand vanaf de ontvangst van de bestelling om de artikelen en/of producten te retourneren.

12.2. Uitoefening van het contractuele herroepingsrecht

De manier om het contractuele herroepingsrecht uit te oefenen is zoals beschreven in artikel 11.2 van deze Algemene Voorwaarden (AV).

12.3. Producten uitgesloten van het contractuele herroepingsrecht

Het contractuele herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend in de uitzonderingen zoals beschreven in artikel 11.4 van deze Algemene Voorwaarden (AV).

Daarom kan de KLANT zijn contractuele herroepingsrecht niet uitoefenen met betrekking tot artikelen en/of producten die zijn geopend door de KLANT en waarvan de verkoop door DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE risico's met zich meebrengt op het gebied van hygiëne of de bescherming van de gezondheid van consumenten.

Bovendien kan de KLANT zijn contractuele herroepingsrecht niet uitoefenen met betrekking tot producten die zijn gepersonaliseerd op verzoek van de KLANT. Deze bepalingen zijn onverminderd van toepassing op de garanties zoals vermeld in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden (AV), die volledig van kracht blijven.

12.4. Gevolgen van de uitoefening van het contractuele herroepingsrecht

Wanneer de producten vallen onder het contractuele herroepingsrecht, kan de KLANT die zijn herroepingsrecht uitoefent volgens de voorwaarden zoals beschreven in dit artikel, zowel wat betreft de termijnen als de wijze van retournering van de producten, naar keuze het volgende verkrijgen:

- Vervanging van de geretourneerde producten door andere producten die worden verkocht door DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE.

- Terugbetaling door DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE van de geretourneerde producten, evenals de verzendkosten van de bestelling.

12.5. Kosten van retournering bij uitoefening van het contractuele herroepingsrecht

De kosten van retournering van de producten zijn voor rekening van de KLANT, behalve in geval van non-conformiteit van de geleverde producten met de bestelling of in geval van beschadigde producten.

13. GARANTIES VAN TOEPASSING OP DE ARTIKELEN EN/OF PRODUCTEN

TOEPASSINGSGEBIED VAN DE WETTELIJKE GARANTIE

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op goederen die zijn gekocht op de website vanaf 1 januari 2022.

Met ingang van 1 januari 2022 vallen alle goederen die door de CONSUMENT zijn gekocht via de website van de ONDERNEMER onder een wettelijke garantie van drie jaar tegen gebreken in overeenstemming, vanaf de datum van levering en onder de voorwaarden en met de bewijsmiddelen zoals geregeld in het Koninklijk Besluit 1/2007, van 16 november, waarbij de herziene tekst van de Algemene Wet ter Verdediging van Consumenten en Gebruikers en andere aanvullende wetten wordt goedgekeurd, gewijzigd bij Koninklijk Besluit 7/2021, van 27 april, onverminderd de bevoegdheden van de ONDERNEMER om de juistheid van de gebreken, hun oorsprong en het tijdstip van hun verschijning te controleren.

De garantieperiode begint op het moment dat de ONDERNEMER het goed aan de CONSUMENT levert, wat wordt verondersteld te zijn gebeurd op de datum vermeld op de factuur, kassabon of afleverbon indien deze later is.

Voor goederen die vóór die datum zijn gekocht, is de wettelijke garantieperiode twee jaar vanaf het moment van levering en is, met betrekking tot de wettelijke garantie en de uitoefening ervan, het bepaalde in het Koninklijk Besluit 1/2007, van 16 november, waarbij de herziene tekst van de Algemene Wet ter Verdediging van Consumenten en Gebruikers en andere aanvullende wetten zoals deze luidde vóór de wijzigingen door Koninklijk Besluit 7/2021, van 27 april, van toepassing.

Onder de wettelijke garantie vallen koopovereenkomsten voor bestaande goederen of goederen die nog moeten worden geproduceerd of vervaardigd.

Conformiteit van de goederen

De goederen die door de ONDERNEMER aan de CONSUMENT worden geleverd, worden geacht in overeenstemming te zijn met de overeenkomst wanneer zij voldoen aan de toepasselijke subjectieve en objectieve eisen, mits, indien van toepassing, correct zijn geïnstalleerd of geïntegreerd, onverminderd de rechten van derden wanneer, als gevolg van een inbreuk op de rechten van derden, met name de intellectuele eigendomsrechten, het gebruik van de goederen wordt belemmerd of beperkt, kan de CONSUMENT ook in geval van non-conformiteit de voorziene corrigerende maatregelen eisen, tenzij de wet in dergelijke gevallen voorziet in ontbinding of nietigheid van de overeenkomst.

Incompatibiliteit van acties

De uitoefening van de rechtsmiddelen die voortvloeien uit de garantie en de after-sales service is onverenigbaar met de uitoefening van de rechtsmiddelen die voortvloeien uit de wettelijke aansprakelijkheid zoals bepaald in het Burgerlijk Wetboek.

In ieder geval heeft de CONSUMENT, overeenkomstig het burgerlijk en handelsrecht, recht op schadevergoeding voor schade die voortvloeit uit non-conformiteit.

Non-conformiteit van de goederen

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE is aansprakelijk jegens de CONSUMENT voor eventuele non-conformiteit die bestaat op het moment van levering van het goed en die zich binnen drie jaar na de levering manifesteert, waarbij de CONSUMENT, door middel van een eenvoudige verklaring, van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE kan eisen dat deze non-conformiteit wordt hersteld, de prijs wordt verlaagd of de overeenkomst wordt ontbonden.

In al deze gevallen kan de CONSUMENT ook schadevergoeding eisen, indien van toepassing.

De CONSUMENT heeft het recht om de betaling van een eventueel nog openstaand deel van de prijs van het gekochte goed op te schorten totdat DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de conformiteit van het goed heeft hersteld.

 1. a) De waarde die de goederen zouden hebben gehad als er geen sprake was geweest van non-conformiteit.
 1. b) De relevantie van de non-conformiteit.

De corrigerende maatregelen om de conformiteit te herstellen, moeten voldoen aan de volgende regels:

 1. a) Ze moeten kosteloos zijn voor de CONSUMENT. Deze kosteloosheid omvat de noodzakelijke kosten die worden gemaakt om de goederen in overeenstemming te brengen, met name verzendkosten, transportkosten, arbeidskosten of materiaalkosten.
 1. b) Ze moeten binnen een redelijke termijn worden uitgevoerd vanaf het moment dat de ONDERNEMER op de hoogte is gesteld door de CONSUMENT van de non-conformiteit.
 1. c) Ze moeten zonder al te veel ongemakken voor de CONSUMENT worden uitgevoerd, rekening houdend met de aard van de goederen en het doel ervan voor de CONSUMENT.

Indien reparatie of vervanging van het goed nodig is, zal de CONSUMENT het ter beschikking stellen van de ONDERNEMER en deze zal, indien van toepassing, het vervangen goed op zijn kosten terugkrijgen op de minst hinderlijke manier voor de CONSUMENT, afhankelijk van het type goed.

Het goed dat de CONSUMENT ter reparatie of vervanging stuurt, moet overeenkomen met het door de ONDERNEMER verzonden goed, met bijvoeging van de factuur of aankoopbewijs, en moet goed verpakt en beschermd zijn. Als het goed bij de ONDERNEMER aankomt met schade als gevolg van een slechte verpakking of bescherming, kan de reparatie niet onder de garantie vallen, waarvan de CONSUMENT op de hoogte wordt gesteld.

Indien een reparatie de verwijdering van goederen vereist die op een samenhangende wijze zijn geïnstalleerd in overeenstemming met hun aard en doel voordat de non-conformiteit zich manifesteerde, of indien deze worden vervangen, omvat de verplichting tot reparatie of vervanging ook de verwijdering van de niet-conforme goederen en de installatie van de vervangen of gerepareerde goederen, of de overname van de kosten van verwijdering en installatie door de ONDERNEMER.

De CONSUMENT is niet verantwoordelijk voor enige betaling voor het normale gebruik van de vervangen goederen gedurende de periode voorafgaand aan de vervanging.

Wettelijk regime voor prijsvermindering en ontbinding van de overeenkomst.

De CONSUMENT kan een evenredige prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst eisen in een van de volgende gevallen:

 • Met betrekking tot goederen, wanneer de corrigerende maatregel om ze in overeenstemming te brengen onmogelijk of buitensporig is.
 • De ONDERNEMER heeft de goederen niet gerepareerd of vervangen, of dit niet gedaan in overeenstemming met de bepalingen van de leden 5 en 6 van artikel 118 van het Koninklijk Besluit 1/2007, van 16 november, waarbij de herziene tekst van de Algemene Wet ter Verdediging van Consumenten en Gebruikers en andere aanvullende wetten wordt goedgekeurd, en dit niet binnen een redelijke termijn heeft gedaan nadat de CONSUMENT om prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst heeft gevraagd.
 • Elke non-conformiteit aan het licht komt na de poging van de ONDERNEMER om de goederen in overeenstemming te brengen.
  • De non-conformiteit zo ernstig is dat onmiddellijke prijsverlaging of ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd is.
   • De ONDERNEMER heeft verklaard, of dit blijkt duidelijk uit de omstandigheden, dat hij de goederen niet binnen een redelijke termijn of zonder al te veel ongemakken voor de CONSUMENT in overeenstemming zal brengen.

    Prijsverlaging

    De prijsverlaging zal evenredig zijn aan het verschil tussen de waarde die het goed zou hebben gehad op het moment van levering of verstrekking indien het in overeenstemming was geweest met de overeenkomst, en de werkelijke waarde van het geleverde of verstrekte goed op het moment van levering of verstrekking.

    Ontbinding van de overeenkomst

    De CONSUMENT zal het recht uitoefenen om de overeenkomst te ontbinden door middel van een uitdrukkelijke verklaring aan de ONDERNEMER waarin zijn wil tot ontbinding van de overeenkomst wordt aangegeven.

    Ontbinding is niet mogelijk wanneer de non-conformiteit van geringe betekenis is, behalve in gevallen waarin de CONSUMENT persoonlijke gegevens heeft verstrekt als tegenprestatie, waarbij de bewijslast bij de ONDERNEMER ligt.

    Indien de non-conformiteit slechts betrekking heeft op enkele van de goederen die zijn geleverd onder dezelfde overeenkomst en er redenen zijn voor ontbinding, kan de CONSUMENT de overeenkomst alleen ontbinden met betrekking tot die goederen en kan hij de overeenkomst ook ontbinden met betrekking tot andere goederen indien redelijkerwijs niet van de CONSUMENT kan worden verwacht dat hij alleen de conforme goederen behoudt.

    De verplichtingen van de partijen in geval van ontbinding van de koopovereenkomst van goederen zijn als volgt:

      1. a) De ONDERNEMER zal de CONSUMENT het betaalde bedrag voor de goederen restitueren na ontvangst van deze goederen of, indien van toepassing, van een bewijs dat de CONSUMENT deze heeft geretourneerd.
      1. b) De CONSUMENT zal de goederen op kosten van de ONDERNEMER retourneren.

    Terugbetaling bij prijsverlaging of ontbinding van de overeenkomst

    Elke terugbetaling die de ONDERNEMER aan de CONSUMENT moet doen als gevolg van prijsverlaging of ontbinding van de overeenkomst zal zonder onnodige vertraging plaatsvinden en in ieder geval binnen veertien dagen na de datum waarop de ONDERNEMER op de hoogte is gesteld van de beslissing van de CONSUMENT om zijn recht uit te oefenen.

    Niettemin, in het geval van ontbinding van een koopovereenkomst van goederen, begint de termijn voor terugbetaling in de bovenstaande alinea te lopen vanaf het moment dat de ONDERNEMER de goederen heeft ontvangen, of in het geval van een bewijs dat de CONSUMENT deze heeft geretourneerd.

    De terugbetaling zoals vermeld in de vorige alinea zal door de ONDERNEMER worden uitgevoerd met hetzelfde betaalmiddel dat door de CONSUMENT is gebruikt voor de aankoop van het goed, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen de partijen, en mits dit geen extra kosten met zich meebrengt voor de CONSUMENT.

    De ONDERNEMER mag geen kosten in rekening brengen voor de terugbetaling.

    Termijn voor het melden van non-conformiteit

    In het geval van een koopovereenkomst van goederen in één handeling of in een reeks afzonderlijke handelingen, is de ONDERNEMER aansprakelijk voor non-conformiteit die bestaat op het moment van levering en die zich manifesteert binnen een termijn van drie jaar vanaf de levering van de goederen.

    Voor tweedehandsgoederen kunnen de ONDERNEMER en de CONSUMENT een kortere termijn overeenkomen dan in de vorige alinea is vermeld, die niet korter mag zijn dan één jaar vanaf de levering.

    In het geval van goederen met digitale elementen, wanneer de overeenkomst voorziet in de voortdurende levering van digitale inhoud of diensten gedurende een bepaalde periode, is de ONDERNEMER aansprakelijk voor elke non-conformiteit van de digitale inhoud of diensten die zich voordoet of manifesteert binnen de periode waarin de digitale inhoud of diensten volgens de overeenkomst moeten worden geleverd. Indien echter de koopovereenkomst van goederen met digitale elementen voorziet in de voortdurende levering van digitale inhoud of diensten gedurende een periode van minder dan drie jaar, is de aansprakelijkheidsperiode drie jaar vanaf het moment van levering.

    Bewijslast

    Zonder tegenbewijs wordt vermoed dat non-conformiteit die zich manifesteert binnen twee jaar na de levering van het goed in één handeling of in een reeks afzonderlijke handelingen, reeds bestond op het moment van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van de goederen of de aard van de non-conformiteit (verkeerd gebruik, gebrek aan zorg door de CONSUMENT, of een externe oorzaak zoals een val, stoot, vocht), in welk geval de wettelijke garantie niet van toepassing is.

    Indien het gebrek zich voordoet tijdens het derde jaar van de garantie, rust de bewijslast bij de CONSUMENT om aan te tonen dat het gebrek reeds bestond op het moment van levering van het goed.

    Voor tweedehandsgoederen kunnen de ONDERNEMER en de CONSUMENT een kortere termijn van vermoeden overeenkomen dan in de vorige alinea is vermeld, die niet korter mag zijn dan één jaar vanaf de levering.

    In het geval van goederen met digitale elementen, wanneer de overeenkomst voorziet in de voortdurende levering van digitale inhoud of diensten gedurende een bepaalde periode, rust de bewijslast met betrekking tot de conformiteit van de digitale inhoud of diensten gedurende de periode zoals vermeld in de overeenkomst op de ONDERNEMER wanneer de non-conformiteit zich binnen die periode voordoet.

    Onderbreking van termijnen

    De corrigerende maatregelen om het goed in overeenstemming te brengen onderbreken de termijn voor de melding van non-conformiteit, evenals de termijn voor de bewijslast.

    De onderbrekingsperiode begint op het moment dat de CONSUMENT het goed ter beschikking stelt van de ONDERNEMER en eindigt op het moment van levering van het goed, reeds in overeenstemming, aan de CONSUMENT.

    Gedurende het jaar na levering van het reeds conforme goed is de ONDERNEMER aansprakelijk voor non-conformiteit die heeft geleid tot het in overeenstemming brengen, waarbij wordt vermoed dat het dezelfde non-conformiteit betreft wanneer dezelfde defecten van dezelfde oorsprong zich opnieuw voordoen.

    Documentatie ter rechtvaardiging

    Tenzij het tegendeel wordt bewezen, wordt de levering of verstrekking geacht te hebben plaatsgevonden op de dag die vermeld staat op de factuur of aankoopbon, of op het bijbehorende afleveringsbewijs indien dit later is.

    De ONDERNEMER moet de CONSUMENT die zijn recht uitoefent om het goed in overeenstemming te brengen, schriftelijk bewijs leveren van de terbeschikkingstelling van het goed door de CONSUMENT, waarin de leveringsdatum en de non-conformiteit die aanleiding geeft tot de uitoefening van het recht worden vermeld, evenals schriftelijk bewijs van de levering van het reeds conforme goed aan de CONSUMENT, waarin de datum van deze levering en de beschrijving van de getroffen corrigerende maatregel worden vermeld.

    Verjaring van de vordering

    De vordering tot nakoming van de aansprakelijkheid van de ONDERNEMER en de rechten van de CONSUMENT verjaart na vijf jaar vanaf het moment van het optreden van de non-conformiteit.

    De CONSUMENT heeft een termijn van vijf jaar vanaf het moment van het optreden van het gebrek om aanspraak te maken op de garantie, welke zich moet hebben voorgedaan binnen drie jaar na de levering van het goed door de ONDERNEMER.

    Vordering tegen de producent en regres

    Indien het voor de CONSUMENT onmogelijk is of een onevenredige last vormt om zich tot de ONDERNEMER te wenden wegens de non-conformiteit, kan hij rechtstreeks een vordering indienen bij de producent om het goed in overeenstemming te brengen.

    In het algemeen, en onverminderd de beëindiging van de aansprakelijkheid van de producent, is de producent, onder dezelfde termijnen en voorwaarden als die gesteld voor de ONDERNEMER, aansprakelijk voor de non-conformiteit wanneer deze betrekking heeft op de oorsprong, identiteit of geschiktheid van de goederen, overeenkomstig hun aard en doel en de regels die daarop van toepassing zijn.

    Degene die aan de CONSUMENT heeft voldaan, heeft een termijn van één jaar om regres te nemen tegen degene die verantwoordelijk is voor de non-conformiteit. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment waarop de corrigerende maatregel is uitgevoerd.

    Uitsluitingen van de garantie

    Deficiënties veroorzaakt door onjuist gebruik of manipulatie, aansluiting op een andere elektriciteitsbron dan aangegeven, onjuiste installatie of defecten als gevolg van externe oorzaken zijn uitgesloten van de garantie. Bovendien dekt de garantie geen schade veroorzaakt door externe factoren zoals spanningspieken, kortsluiting, weersomstandigheden, brand, water, abnormaal gebruik van het goed, brandwonden, snijwonden, schuren, rimpels, tekenen, krassen of andere schade veroorzaakt door dieren, onbedoelde vallen of verkeerd gebruik. Garantieclaims voor natuurlijk verlies van helderheid of degradatie hiervan, kleurvervaging door blootstelling van het goed aan zonlicht of andere warmtebronnen, evenals het gebruik of contact met chemicaliën en het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen vallen buiten de dekking van de garantie.

    De ONDERNEMER is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door installatie die niet is uitgevoerd door de officiële technische dienst van de ONDERNEMER, gewijzigde, gemanipuleerde of gerepareerde goederen door de CONSUMENT of door een andere persoon die niet door de ONDERNEMER is gemachtigd, wanneer deze manipulatie of installatie de oorzaak is van de non-conformiteit, evenals voor onjuist gebruik of duidelijke tekenen van verkeerde behandeling.

    Vrijwaring van aansprakelijkheid

    De ONDERNEMER is niet verplicht om de CONSUMENT of derden te vergoeden voor de gevolgen van het verkeerd gebruik van het goed, zowel directe als indirecte schade, ongevallen die personen overkomen, schade aan goederen die niet het gekochte goed zijn, winstverlies of gederfde inkomsten.

    Tijdens een reparatie of vervanging van goederen met digitale inhoud bestaat het risico van gegevensverlies. Daarom is de ONDERNEMER niet verantwoordelijk voor het verlies of herstel van informatie, noch garandeert hij dat de initiële configuratie-informatie van de CONSUMENT tijdens het reparatieproces behouden blijft tot aan de levering, waarbij het noodzakelijk is om in dergelijke gevallen de werking en/of draadloze verbinding van het goed opnieuw te configureren bij ontvangst.

    Om te weten welke stappen u moet volgen als u een non-conformiteit constateert in een goed dat is gekocht via de website, kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze KLANTENSERVICE EN AFTER-SALES SERVICE via e-mail klantenservice@ortoprime.nl

    Klik hier om het klachtenformulier van de Junta de Extremadura te downloaden.

    14. RETOURBELEID

    De KLANT heeft de mogelijkheid om artikelen en/of producten die in slechte staat zijn ontvangen, hetzij vanwege een fabricagefout of defect (op voorwaarde dat deze defecten niet te wijten zijn aan manipulatie of onjuist gebruik door de KLANT), of die beschadigd zijn tijdens het transport, te retourneren.

    Om een retour te verwerken, moet het product in perfecte staat zijn en binnen 30 kalenderdagen na levering van de bestelling. Zodra het product in ons magazijn arriveert, zal het door de kwaliteitsafdeling worden gecontroleerd en zal de terugbetaling worden uitgevoerd met dezelfde betalingsmethode die gebruikt werd voor de aankoop. Dit proces kan enkele dagen duren, wij waarderen uw begrip. Onthoud het belang van het goed verpakken van het product om mogelijke schade tijdens het transport te voorkomen.

     Retourbeleid

     We zullen de inname van de transportbedrijfdiensten beheren, de klant kan het te retourneren artikel bij het dichtstbijzijnde postkantoor afgeven, wij sturen hem per e-mail het etiket dat hij moet afdrukken of tonen in dat kantoor. Deze service kost 10€ met uitzondering van volumineuze producten zoals rolstoelen, walkers, krukken en soortgelijke volumeproducten die 20€ kosten. Natuurlijk neemt ons bedrijf de verantwoordelijkheid voor eventuele incidenten tijdens dit transport. Zodra de goederen in ons magazijn aankomen, zullen ze worden geïnspecteerd en wordt het bedrag van de terugbetaling verwerkt door de kosten van de dienst van onze diensten af te trekken. Om een retour te verwerken, neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar klantenservice@ortoprime.nl met uw bestelnummer en de producten die u wilt retourneren.

     • OrtoPrime behoudt zich het recht voor om de retourvoorwaarden voor bepaalde producten te wijzigen vanwege hun volume of hygiënische en beschermende voorwaarden, zoals bijvoorbeeld: verstelbare bedden, kranen, elektrische rolstoelen en vergelijkbare producten. Altijd met inachtneming van de geldende wettelijke voorschriften.

     Retouren vanwege transportschade: Retouren vanwege tijdens het transport opgelopen schade worden geaccepteerd binnen 48 uur na ontvangst van het product. Wij zullen de terugzending van de goederen beheren, zodra deze in ons magazijn aankomen, worden ze geïnspecteerd en wordt het bedrag terugbetaald. Vergeet niet om dergelijke schade op het transportdocument aan te geven.

     Retourneren wegens productdefect: In geval van retournering wegens een productdefect, is het noodzakelijk om foto's van de binnen- en buitenverpakking, het batchnummer van het product en het beschadigde deel van het product te sturen. Retouren van reeds gebruikte producten en producten die uit hun originele verpakking zijn gehaald die een maximale hygiënische inspanning vereisen, zoals bijvoorbeeld: anti-decubitus matrassen of anti-decubitus kussens, worden niet geaccepteerd.

     Voor retouren vanaf de eilanden: zijn de retourkosten voor rekening van de klant.

     • U ontvangt de terugbetaling van het bedrag binnen maximaal 14 dagen na ontvangst van de goederen in ons magazijn. Houd er rekening mee dat als de betaling met een creditcard is gedaan, het waarschijnlijk is dat uw bank het bedrag van de terugbetaling niet op uw saldo laat zien tot de volgende maand.

     Om te weten welke stappen moeten worden gevolgd voor het retourneren van een beschadigd, onjuist of defect artikel en/of product, kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze KLANTENSERVICE EN AFTER-SALES SERVICE via e-mail klantenservice@ortoprime.nl

     Klik hier om naar het retourcentrum te gaan.

     15. INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

     In overeenstemming met de bepalingen van de VERORDENING (EU) 2016/679 van het EUROPEES PARLEMENT en de RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING - AVG EU 2016/679) en de Organieke Wet 3/2018 van 5 december inzake de Bescherming van Persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten (LOPDGDD 3/2018), informeert DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE de KLANTEN EN/OF GEBRUIKERS van de website dat alle persoonsgegevens die zij verstrekken via het invullen van elektronische contact- of registratieformulieren op de website, door het verzenden van e-mails naar de verschillende e-mailaccounts onder het internetdomein ortoprime.nl, deel uitmaken van het Register van Verwerkingsactiviteiten (RAT) van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE, dat regelmatig zal worden bijgewerkt in overeenstemming met de bepalingen van de AVG EU 2016/679, voor gebruik door de verschillende afdelingen van het bedrijf met als doel om de klant en/of gebruiker onze diensten te kunnen verlenen, hun bestellingen te verwerken (beheer, betaling en verzending van de gekochte artikelen en/of producten), de nieuwsbrief te sturen met aanbiedingen, promoties en aanbevelingen van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE, evenals het verzenden van commerciële communicatie over onze artikelen en/of producten via brief, telefoon, e-mail, SMS/MMS, WhatsApp, Telegram of andere gelijkwaardige elektronische communicatiemiddelen, mits de betrokkene heeft ingestemd met de verwerking van zijn persoonsgegevens voor dit doel.

     Door in te stemmen met OrtoPrime SMS-marketing tijdens het afrekenen en het starten van een aankoop of het abonneren via onze abonnementstools, gaat u akkoord met het ontvangen van terugkerende tekstberichten (voor uw bestelling, inclusief herinneringen aan verlaten winkelwagentjes), tekstmarketingaanbiedingen, en transactionele teksten, waaronder verzoeken om beoordelingen van ons, zelfs als uw mobiele nummer geregistreerd staat op enige staats- of federale niet-bellen lijst. De frequentie van berichten varieert. Toestemming is geen voorwaarde voor aankoop.

     Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van tekstmarketingberichten en meldingen, antwoord dan met STOP op elk mobiel bericht dat van ons is verzonden of gebruik de afmeldlink die we u hebben verstrekt binnen een van onze berichten. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alternatieve methoden voor afmelding, zoals het gebruik van alternatieve woorden of verzoeken, niet als een redelijke manier van afmelden worden beschouwd. Wij brengen geen kosten in rekening voor de dienst, maar u bent verantwoordelijk voor alle kosten en vergoedingen die samenhangen met tekstberichten, opgelegd door uw draadloze provider. Er kunnen bericht- en datatarieven van toepassing zijn.

     Voor vragen, sms HELP naar het nummer waarvan u de berichten hebt ontvangen. U kunt ook contact met ons opnemen via https://ortoprime.nl/pages/klantenservice voor meer informatie.

     Wij behouden het recht om elk telefoonnummer of elke shortcode die we gebruiken om de dienst te bedienen, op elk moment te wijzigen. U wordt bij dergelijke gelegenheden op de hoogte gesteld. U gaat ermee akkoord dat eventuele berichten die u stuurt naar een telefoonnummer of shortcode die wij hebben gewijzigd, inclusief STOP- of HELP-verzoeken, mogelijk niet worden ontvangen, en wij zullen niet aansprakelijk zijn voor het inwilligen van verzoeken gemaakt in dergelijke berichten.

     Voor zover toegestaan door toepasselijk recht, gaat u ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zullen zijn voor het niet slagen, vertragen, of verkeerd richten van de levering van enige informatie verzonden via de dienst, eventuele fouten in dergelijke informatie, en/of enige actie die u wel of niet onderneemt op basis van de informatie of dienst.

     Uw recht op privacy is belangrijk voor ons. U kunt ons https://ortoprime.nl/pages/privacybeleid raadplegen om te bepalen hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken.

     De rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, of op verzoek van de betrokkene om precontractuele maatregelen te nemen, of op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. We zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang er een wederzijds belang bestaat, vanaf het moment dat u uw toestemming geeft totdat u deze intrekt of om beperking van de verwerking verzoekt. In dergelijke gevallen zullen we uw gegevens gedurende de wettelijk vereiste termijnen geblokkeerd bewaren. De gegevens worden niet aan derden verstrekt, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is.

     Door uw gegevens in te voeren in de elektronische formulieren op de website, geeft de KLANT uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming aan DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE om over te gaan tot de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de hierboven vermelde doeleinden.

     Deze gegevens worden door DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE niet aan derden verstrekt zonder de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de KLANT. Dit alles laat onverlet de medewerkingsplicht van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE aan de bevoegde bestuurs- en gerechtelijke organen die gegevens van de betrokken KLANT kunnen opvragen.

     Bovendien informeert DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE de KLANT over de mogelijkheid om de rechten van toegang tot persoonsgegevens, rectificatie, verwijdering (recht om te worden vergeten), beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar tegen de verwerking en om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming uit te oefenen en, wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming, het recht om deze op elk moment in te trekken, door een schriftelijk verzoek te sturen naar het postadres Carretera Ciudad Rodrigo, 0 S N, 10840 Moraleja, Cáceres (Spanje) of via het e-mailadres klantenservice@ortoprime.nl, waarbij de betrokkene in beide gevallen een geldig identiteitsbewijs overlegt, zoals een fotokopie van het identiteitsbewijs/paspoort, en duidelijk aangeeft welk recht hij wenst uit te oefenen.

     Als u van mening bent dat de verwerking niet in overeenstemming is met de geldende wetgeving of dat uw rechten zijn geschonden, kunt u ook een klacht indienen bij de Spaanse Toezichthoudende Autoriteit op https://www.aepd.es U kunt ons Privacybeleid raadplegen op https://ortoprime.nl/pages/privacybeleid

     16. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE

     De eigenaar van de website kan de technische continuïteit van de online winkel op de website niet garanderen, de afwezigheid van storingen of onderbrekingen van de dienst, noch dat de website te allen tijde beschikbaar of toegankelijk zal zijn. De website is gehost op een veilige server met de vereiste SSL-beveiligingscertificaten, dit zijn de tools waarover de eigenaar van de website beschikt om de afwezigheid van virussen, wormen of andere schadelijke computerelementen te controleren.

     In geen geval zal de onbeschikbaarheid van de website, of het bestaan van storingen daarin, de KLANT of derden op enigerlei wijze het recht geven om enige vorm van vergoeding of compensatie te eisen.

     17. INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM

     De website, inclusief maar niet beperkt tot de programmering, samenstelling en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, de ontwerpen, logo's, tekst en/of afbeeldingen zijn eigendom van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE of hebben een licentie of uitdrukkelijke toestemming van de auteurs.

     Alle inhoud van de website is adequaat beschermd door de wetgeving inzake intellectuele en industriële eigendom en is geregistreerd bij de desbetreffende openbare registers.

     Voor volledige of gedeeltelijke reproductie, gebruik, exploitatie, distributie en commercialisering is altijd schriftelijke voorafgaande toestemming van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE vereist.

     Elk ongeoorloofd gebruik door derden zonder voorafgaande toestemming van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE wordt beschouwd als een ernstige schending van de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de auteur.

     De ontwerpen, logo's, tekst en/of afbeeldingen die niet toebehoren aan de EIGENAAR VAN DE WEBSITE en die op de website kunnen verschijnen, behoren toe aan hun respectievelijke eigenaars, die zelf verantwoordelijk zijn voor eventuele geschillen met betrekking tot deze.

     De EIGENAAR VAN DE WEBSITE erkent de respectieve industriële en intellectuele eigendomsrechten van de eigenaars ervan. De enkele vermelding of verschijning ervan op de website impliceert geen enkel recht of enige verantwoordelijkheid van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE met betrekking tot deze, noch een goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door de EIGENAAR VAN DE WEBSITE.

     18. LINKS

     Het plaatsen van een hyperlink impliceert in geen geval het bestaan van een relatie tussen de EIGENAAR VAN DE WEBSITE en de eigenaar van de website waarnaar wordt gelinkt, noch de aanvaarding en goedkeuring door de EIGENAAR VAN DE WEBSITE van de inhoud of diensten ervan.

     Voordat een hyperlink wordt geplaatst, moet schriftelijke toestemming worden verkregen van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE. In elk geval mag de hyperlink alleen toegang geven tot de homepagina of startpagina van de websites, en moet worden afgezien van het maken van valse, onjuiste of incorrecte verklaringen of aanwijzingen over de EIGENAAR VAN DE WEBSITE, of het opnemen van illegale inhoud, in strijd met de goede zeden en de openbare orde.

     De EIGENAAR VAN DE WEBSITE is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat elke gebruiker maakt van de beschikbare informatie op de website, noch voor de acties die hij/zij op basis daarvan onderneemt.

     De EIGENAAR VAN DE WEBSITE aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de informatie op websites van derden waarnaar kan worden gelinkt via "links" of hyperlinks vanaf een website die eigendom is van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE. Het plaatsen van "links" of hyperlinks op de website van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en impliceert op geen enkele wijze een suggestie, uitnodiging of aanbeveling met betrekking tot deze.

     19. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

     Deze voorwaarden zijn tijdig bekendgemaakt in overeenstemming met de geldende wetgeving. Bovendien stelt de EIGENAAR VAN DE WEBSITE deze Algemene Voorwaarden ter beschikking, zodat ze kunnen worden opgeslagen en gereproduceerd, om te voldoen aan de wettelijke verplichting van voorafgaande informatie.

     Klik hier om de contractvoorwaarden te downloaden

     De EIGENAAR VAN DE WEBSITE behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de presentatie en configuratie van de online winkel op de website, de functionaliteiten ervan en/of de inhoud die daarin is opgenomen, te wijzigen. Evenzo behoudt hij zich het recht voor om op elk moment te stoppen met het verlenen van diensten, waarbij de commerciële of andere verplichtingen die tot dat moment zijn aangegaan, onverlet blijven.

     Indien een of meer bepalingen van deze Aankoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of onuitvoerbaar worden verklaard door een bevoegde rechtbank, gerechtshof of administratieve instantie, zal dit geen invloed hebben op de overige bepalingen. In dat geval zullen de betreffende clausule(s) worden vervangen door andere bepalingen die het meest overeenkomen met de vervangen bepaling(en).

     20. KLANTENSERVICE EN AFTER-SALES SERVICE

     Voor alle vragen, suggesties, klachten of claims met betrekking tot de aankoop van artikelen en/of producten kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op de website, via het e-mailadres klantenservice@ortoprime.nl.

     21. EUROPEES PLATFORM VOOR ONLINE GESCHILLENBESLECHTING

     Indien de KLANT een probleem heeft met een online aankoop of dienstverlening, kan hij/zij gebruik maken van dit platform om een klacht in te dienen met betrekking tot de betreffende koop- of dienstverleningsovereenkomst, en om te kiezen voor een buitengerechtelijke oplossing van het geschil.

     Op grond van artikel 14.1 van Verordening (EU) nr. 524/2013, die in de hele Europese Unie van toepassing is, en de Spaanse wet 7/2017 van 2 november, waarbij Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen in het nationale recht wordt geïmplementeerd, stelt DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE de gebruikers van de website de volgende link ter beschikking: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL

     Met behulp van deze link kunnen KLANTEN van de website toegang krijgen tot het Europese Online Geschillenbeslechtingsplatform (ODR).

     22. OVERMACHT

     Wij zijn niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit omstandigheden die buiten onze redelijke controle liggen (overmacht).

     Onder overmacht vallen alle gebeurtenissen, omstandigheden, nalatigheden of ongevallen die buiten onze redelijke controle liggen, waaronder, maar niet beperkt tot:

     I. Stakingen, bedrijfssluitingen of andere arbeidsacties.

     II. Burgerlijke onrust, opstand, invasie, terroristische dreiging of aanval, oorlog (verklaard of niet) of dreiging of voorbereiding van oorlog.

     III. Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, instorting, epidemie, pandemie of andere natuurrampen.

     IV. Onmogelijkheid om treinen, schepen, vliegtuigen, gemotoriseerd vervoer of andere vervoermiddelen, zowel openbaar als privé, te gebruiken.

     V. Onmogelijkheid om gebruik te maken van openbare of particuliere telecommunicatiesystemen.

     VI. Handelingen, besluiten, wetgeving, voorschriften of beperkingen van een regering of overheidsinstantie.

     De verplichtingen worden opgeschort gedurende de periode dat de overmachtssituatie voortduurt, en we hebben een verlenging van de termijn om aan deze verplichtingen te voldoen voor een periode gelijk aan de duur van de overmachtssituatie. We zullen alle redelijke maatregelen nemen om de overmachtssituatie te beëindigen of een oplossing te vinden waardoor we onze verplichtingen kunnen nakomen ondanks de overmachtssituatie.

     23. JURISDICTIE

     Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Spaanse recht. De partijen onderwerpen zich, naar eigen keuze, voor de beslechting van geschillen en met afstand van enige andere jurisdictie, aan de rechters en rechtbanken van de woonplaats van de gebruiker.

     Bovendien willen we u eraan herinneren dat u toegang kunt krijgen tot het online platform voor geschillenbeslechting van de Europese Unie via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

     Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of ongeldig wordt verklaard, zal deze nietigheid of ongeldigheid alleen van invloed zijn op die bepaling of het gedeelte daarvan dat nietig of ongeldig is, terwijl deze Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven en de betreffende bepaling geheel of gedeeltelijk als niet opgenomen wordt beschouwd.

     Evenzo zijn deze voorwaarden onderworpen aan enige andere bepaling, regelgeving of wet die er direct of indirect van toepassing op is.