Doorgaan naar inhoud
Zomeruitverkoop bij OrtoPrime
Zomeruitverkoop bij OrtoPrime

Privacybeleid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten en/of gebruikers van https://ortoprime.nl, hierna te noemen de WEBSITE, waarvan Ortoprime, S.L., hierna te noemen de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE, de eigenaar is.

Toepasselijke regelgeving

Ons Privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de VERORDENING (EU) 2016/679 van het EUROPEES PARLEMENT en de RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), hierna AVG EU 2016/679, en voor zover dit niet in strijd is met genoemde Verordening, door de bepalingen van de Organieke Wet 3/2018, van 5 december, over de Bescherming van Persoonsgegevens en garantie van digitale rechten, hierna LOPDGDD 3/2018.

Door ons uw gegevens te verstrekken, verklaart de klant en/of gebruiker deze Privacyverklaring te hebben gelezen en te kennen, en geeft hij zijn ondubbelzinnige en uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens overeenkomstig de doeleinden en voorwaarden die hierin zijn vermeld.

Basale informatie over gegevensbescherming

Verantwoordelijke

Ortoprime, S.L.

Doel

Beantwoorden van ontvangen informatieaanvragen, beantwoorden van gestelde vragen, uitvoeren van de inschrijving op de informatieve nieuwsbrief om de laatste nieuwtjes over onze artikelen en/of producten, aanbiedingen, kortingen en gidsen voor patiëntenzorg te ontvangen, klantbestellingen en/of webgebruikers van de online orthopedie behandelen, klantenservice verlenen, alsmede het versturen van commerciële communicatie over onze artikelen en/of producten per brief, telefoon, e-mail, SMS/MMS, WhatsApp, Telegram of andere gelijkwaardige elektronische communicatiemiddelen, mits de betrokkene heeft ingestemd met de verwerking van zijn persoonsgegevens voor dit doel.

Legitimatie

Uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of voor de toepassing op diens verzoek van precontractuele maatregelen. Gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke. Toestemming van de betrokkene.

Ontvangers

Gegevens zullen niet aan derden worden overgedragen, behalve wettelijke verplichting.

Rechten

U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw gegevens, deze te corrigeren en te verwijderen, evenals andere rechten, aangegeven in de aanvullende informatie, die u kunt uitoefenen door contact op te nemen met het adres van de Verwerkingsverantwoordelijke op klantenservice@ortoprime.nl

Aanvullende informatie

U kunt de aanvullende en gedetailleerde informatie over Gegevensbescherming raadplegen in de bijgevoegde clausules die te vinden zijn op https://ortoprime.nl/pages/privacybeleid

Aanvullende informatie over gegevensbescherming

De verwerkingsverantwoordelijke is:

  • Identiteit: Ortoprime, S.L.
  • Fiscaal nummer: B10502813
  • Adres: Carretera Ciudad Rodrigo, 0 S N, 10840 Moraleja, Cáceres (Spanje)
  • E-mail: klantenservice@ortoprime.nl

Wij verwerken de informatie die u ons verstrekt om te reageren op de informatieaanvragen die we ontvangen, vragen te beantwoorden, de inschrijving op onze informatieve nieuwsbrief uit te voeren om de laatste nieuwtjes over onze artikelen en/of producten, aanbiedingen, kortingen en gidsen voor patiëntenzorg te ontvangen, klantbestellingen en/of webgebruikers van de online orthopedie te behandelen, klantenservice te verlenen, alsmede het versturen van commerciële communicatie over onze artikelen en/of producten per brief, telefoon, e-mail, SMS/MMS, WhatsApp, Telegram of andere gelijkwaardige elektronische communicatiemiddelen, mits de betrokkene heeft ingestemd met de verwerking van zijn persoonsgegevens voor dit doel.

Wij hechten waarde aan uw privacy en de informatie die u ermee instemt te delen in verband met onze SMS-marketingdienst. We gebruiken deze informatie om u tekstberichten te sturen (voor uw bestelling, inclusief herinneringen aan verlaten winkelwagentjes), tekstmarketingaanbiedingen, en transactionele teksten, waaronder verzoeken om beoordelingen van ons.

Onze website gebruikt cookies om bij te houden welke items u in uw winkelwagentje plaatst, inclusief wanneer u uw afrekenproces hebt verlaten. Deze informatie wordt gebruikt om te bepalen wanneer we herinneringsberichten via SMS versturen over uw winkelwagentje.

De verstrekte gegevens zullen worden bewaard zolang de zakelijke relatie wordt onderhouden of gedurende de jaren die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. De gegevens worden niet overgedragen aan derden, behalve in gevallen waarin er een wettelijke verplichting is.

U heeft het recht om bevestiging te krijgen of wij bij Ortoprime, S.L. uw persoonlijke gegevens al dan niet verwerken, daarom heeft u het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens, onjuiste gegevens te corrigeren of te verzoeken om verwijdering wanneer de gegevens niet langer nodig zijn.

U kunt ook de aanvullende en gedetailleerde informatie over Gegevensbescherming raadplegen op onze website: https://ortoprime.nl/pages/privacybeleid

Daarnaast informeren wij u dat u, indien u uw toestemming voor een specifiek doel heeft gegeven, u het recht heeft uw toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

U kunt uw rechten uitoefenen door een schriftelijke mededeling te richten aan Ortoprime, S.L. op het volgende adres: Carretera Ciudad Rodrigo, 0 S N, 10840 Moraleja, Cáceres (Spanje), of via e-mail naar klantenservice@ortoprime.nl, samen met een kopie van uw ID of een ander gelijkwaardig identificatiedocument.

Als u van mening bent dat uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn geschonden, met name wanneer u geen voldoening heeft gekregen bij de uitoefening van uw rechten, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit via hun website: www.agpd.es.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 21 van Wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, als u geen commerciële communicatie meer wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden door een e-mail te sturen naar het volgende adres: klantenservice@ortoprime.nl, met als onderwerp "AFMELDEN".

Verplichte of facultatieve aard van de door de gebruiker verstrekte informatie

Gebruikers, door het aankruisen van de desbetreffende vakjes en het invoeren van gegevens in de velden, gemarkeerd met een asterisk (*) in het contactformulier of in downloadformulieren, aanvaarden uitdrukkelijk en vrij en ondubbelzinnig dat hun gegevens noodzakelijk zijn om aan hun verzoek te voldoen door de aanbieder, terwijl de invoer van gegevens in de overige velden vrijwillig is. De gebruiker garandeert dat de verstrekte persoonsgegevens waarheidsgetrouw zijn en is verantwoordelijk voor het meedelen van eventuele wijzigingen daarin.

Ortoprime, S.L. informeert en garandeert uitdrukkelijk aan de gebruikers dat hun persoonlijke gegevens niet zullen worden overgedragen aan derden, en dat wanneer enige vorm van overdracht van persoonlijke gegevens wordt gemaakt, de uitdrukkelijke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming van de gebruikers zal worden gevraagd. Alle gegevens die via het contactformulier of via e-mail worden opgevraagd, zijn noodzakelijk voor de optimale uitvoering van de dienstverlening aan de gebruiker. In geval van niet alle gegevens te verstrekken, is er geen garantie dat de informatie en diensten die de aanbieder levert, volledig aangepast zijn aan uw behoeften.

Beveiligingsmaatregelen

Overeenkomstig de huidige regelgeving inzake persoonsgegevensbescherming voldoet Ortoprime, S.L. aan alle bepalingen van de AVG EU 2016/679 en LOPDGDD 3/2018 voor de verwerking van de persoonsgegevens waarvoor zij verantwoordelijk zijn, en duidelijk met betrekking tot de principes die worden beschreven in artikel 5 van de AVG EU 2016/679, waardoor deze op een wettige, loyale en transparante manier ten opzichte van de betrokkene worden verwerkt, adequaat, relevant en beperkt tot wat noodzakelijk is met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Ortoprime, S.L. garandeert dat het passende technische en organisatorische beleid heeft geïmplementeerd om de toegepaste beveiligingsmaatregelen vast te stellen in overeenstemming met de bepalingen van de AVG EU 2016/679 en LOPDGDD 3/2018 om de rechten en vrijheden van de gebruikers te beschermen en heeft hen de nodige informatie verstrekt zodat zij deze kunnen uitoefenen.