Doorgaan naar inhoud
Zomeruitverkoop bij OrtoPrime
Zomeruitverkoop bij OrtoPrime

Juridische waarschuwing

Doel en aanvaarding

Deze juridische kennisgeving regelt het gebruik van de website https://ortoprime.nl, hierna de website genoemd, eigendom van Ortoprime, S.L., hierna de PROVIDER genoemd.

De PROVIDER van de website stelt gebruikers deze documentatie ter beschikking om te voldoen aan de verplichtingen vastgelegd in artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, en om alle gebruikers te informeren over de gebruiksvoorwaarden van de website.

Door de website van de PROVIDER te bezoeken, verkrijgt de gebruiker de status van gebruiker en impliceert dit de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de bepalingen in deze juridische kennisgeving, die gewijzigd kunnen worden.

Deze website is door de PROVIDER gemaakt voor informatieve doeleinden en voor persoonlijk gebruik van gebruikers. Via deze juridische kennisgeving wordt beoogd de toegang en het gebruik van deze website te reguleren, evenals de relatie tussen de website en haar gebruikers.

Toegang tot deze website houdt de aanvaarding in van de volgende voorwaarden:

a) De toegang tot deze website is de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruikers.

b) De loutere toegang tot deze website betekent geen totstandbrenging van enige commerciële relatie tussen de PROVIDER en de gebruiker.

c) Toegang tot en navigatie op deze website houdt de aanvaarding en kennisname in van de wettelijke waarschuwingen, voorwaarden en gebruiksvoorwaarden die erin zijn opgenomen.

d) De PROVIDER kan diensten aanbieden die onderworpen kunnen zijn aan specifieke eigen voorwaarden die, in voorkomend geval, deze voorwaarden vervangen, aanvullen en/of wijzigen, waarover de gebruiker in elk specifiek geval zal worden geïnformeerd.

e) De gebruiker verbindt zich ertoe de website correct te gebruiken in overeenstemming met de wet, goede trouw, openbare orde, gebruiken in het verkeer en deze juridische kennisgeving. De gebruiker is aansprakelijk jegens de PROVIDER of derden voor eventuele schade en verliezen die kunnen voortvloeien uit het niet nakomen van deze verplichting.

Over ons

Onder het internetdomein ortoprime.nl worden de diensten aangeboden door:

Provider: Ortoprime, S.L.

BTW-nummer: B10502813

Ingeschreven in het Handelsregister van CÁCERES T 1036, L863, F 20, S 8, H CC 15509, I/A 1 (1.08.19)

Postadres: Carretera Ciudad Rodrigo, 0 S N, 10840 Moraleja, Cáceres (Spanje)

Om contact op te nemen met de PROVIDER, staan de volgende contactgegevens tot uw beschikking:

E-mailadres: klantenservice@ortoprime.nl

Alle kennisgevingen en communicatie tussen gebruikers en de PROVIDER worden als effectief beschouwd, voor alle doeleinden, wanneer deze worden gedaan via een van de bovengenoemde contactmiddelen.

Inhoud

De website biedt gebruikers informatie over orthopedische producten en technische hulpmiddelen die kunnen worden gekocht via de online orthopedie die de PROVIDER aanbiedt.

De inhoud is beschikbaar voor het grote publiek en biedt toegang tot informatie en diensten die worden verstrekt door de PROVIDER, waarbij geprobeerd wordt deze altijd up-to-date te houden.

De verstrekte informatie op de website moet worden beschouwd als een gids en vervangt op geen enkele manier persoonlijk advies.

Toegang tot de website

De toegang tot de website is vrij en gratis, behalve voor de kosten van de internetverbinding via de telecomprovider die de gebruiker heeft gekozen. Het gebruik van de website impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden, waarvan de gebruiker verklaart ze volledig te begrijpen.

In het algemeen is voor toegang tot de informatieve inhoud van de website geen voorafgaande registratie van de gebruiker vereist.

Sommige diensten op de website vereisen echter wel de voorafgaande registratie van de gebruiker door het invullen van de bijbehorende elektronische registratieformulieren op de website en het accepteren van de gebruiksvoorwaarden die door de PROVIDER zijn vastgesteld.

Toegangscodes of vergelijkbaar

Indien een dienst op de website toegangscodes of gebruikersnamen vereist, zal de gebruiker zijn eigen toegangscodes (gebruikersnaam, log-in, wachtwoord, of iets dergelijks) kiezen en aangeven. Hierbij mag de gebruiker geen beledigende, lasterlijke, overeenkomende woorden, uitdrukkingen of grafisch-verbale combinaties kiezen die in strijd zijn met merken, handelsnamen, bedrijfsnamen, reclame-uitingen, namen en pseudoniemen van bekende personen waarvoor geen toestemming is verleend, en in het algemeen in strijd zijn met de wet of de eisen van de algemeen aanvaarde moraal en fatsoen.

De toewijzing van de gebruikersnaam (log-in) gebeurt automatisch nadat de gebruiker deze heeft gekozen. Als de gevraagde toegangscodes al in gebruik zijn, moet de gebruiker nieuwe toegangscodes kiezen. De gebruiker verbindt zich ertoe om zorgvuldig om te gaan met de toegangscodes, deze niet aan derden ter beschikking te stellen en de PROVIDER onmiddellijk op de hoogte te stellen in geval van verlies of diefstal van de toegangscodes en mogelijke toegang door derden tot deze codes.

Minderjarigen

Met betrekking tot het gebruik van de website door minderjarigen wordt de gebruiker erop gewezen dat de PROVIDER, onder andere omstandigheden, geen controle kan uitoefenen op het gebruik van de website en de diensten ervan door personen jonger dan 14 jaar.

Daarom aanvaardt de PROVIDER geen enkele verantwoordelijkheid hiervoor en wordt meegedeeld dat ouders en wettelijke voogden als enigen verantwoordelijk zijn voor het toezicht op en de begeleiding van minderjarigen bij het gebruik van deze website. Zij moeten indien nodig alle nodige maatregelen nemen om te voorkomen dat minderjarigen toegang krijgen tot de website en/of de diensten ervan. De PROVIDER accepteert geen enkele claim in deze kwestie.

In het geval dat sommige van onze diensten specifiek gericht zijn op minderjarigen, zal de PROVIDER de toestemming van ouders of wettelijke voogden vragen voor het verzamelen of, indien van toepassing, voor de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Gebruiksregels voor de website

De gebruiker verbindt zich ertoe om de website en alle inhoud en diensten ervan te gebruiken in overeenstemming met de wet, de moraal, de openbare orde en deze algemene voorwaarden.

De PROVIDER kan op elk moment de toegang tot de website onderbreken als er sprake is van oneigenlijk gebruik in strijd met de wet, de goede trouw of deze algemene voorwaarden.

Bovendien verbindt de gebruiker zich er uitdrukkelijk toe om de inhoud en diensten van de website op een juiste manier te gebruiken en deze niet te gebruiken voor:

  1. a) Verspreiden van inhoud die illegaal, gewelddadig, pornografisch, racistisch, xenofoob, beledigend, verheerlijking van terrorisme of in het algemeen in strijd met de wet of de openbare orde is.
  1. b) Uitvoeren van illegale activiteiten of strafbare feiten plegen die inbreuk maken op de rechten van derden en/of in strijd zijn met de regelgeving inzake intellectueel en industrieel eigendom, of enige andere wetgeving die van toepassing is. 
  1. c) Het invoeren van computervirussen in het netwerk of handelingen verrichten die documenten, gegevens of fysieke en logische systemen van de LEVERANCIER of derden kunnen verstoren, beschadigen, onderbreken of fouten of schade kunnen veroorzaken, evenals het belemmeren van de toegang van andere gebruikers tot de website en haar diensten door het massaal verbruiken van computerbronnen waarmee de LEVERANCIER haar diensten levert.
  1. d) Proberen toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers of tot beperkte gebieden van de website en indien van toepassing informatie te extraheren.
  1. e) De identiteit van een andere gebruiker, overheidsinstanties of een derde persoon aannemen.
  1. f) De inhoud reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar stellen of op enige andere manier openbaar communiceren, transformeren of wijzigen, tenzij toestemming is verkregen van de rechthebbende van de desbetreffende rechten of dit wettelijk is toegestaan.
  1. g) Gegevens verzamelen voor reclamedoeleinden en reclame van welke aard dan ook versturen, evenals communicatie voor verkoopdoeleinden of andere commerciële communicatie zonder voorafgaand verzoek of toestemming.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De WEBSITE wordt gehost op een veilige server met het benodigde SSL-beveiligingscertificaat, dit zijn de tools die de LEVERANCIER heeft om de afwezigheid van virussen, wormen of andere schadelijke computerelementen te controleren. Het is echter de verantwoordelijkheid van de gebruiker om geschikte tools te hebben voor het detecteren en verwijderen van schadelijke software.

De LEVERANCIER is niet verantwoordelijk voor schade aan de software en computers van gebruikers of derden tijdens het gebruik van de diensten die op de website worden aangeboden.

De PRESTADOR is niet verantwoordelijk voor enige schade of nadeel van welke aard dan ook die wordt veroorzaakt aan de gebruiker als gevolg van storingen of onderbrekingen in de telecommunicatienetwerken die leiden tot opschorting, annulering of onderbreking van de dienst van de website tijdens de levering ervan of daarvoor.

De PRESTADOR behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de website, waarbij zowel de inhoud en diensten die via de website worden aangeboden als de manier waarop deze worden gepresenteerd of gelokaliseerd op de website kunnen worden gewijzigd, verwijderd of toegevoegd.

Intellectueel en industrieel eigendom

De website, inclusief maar niet beperkt tot de programmering, bewerking, compilatie en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, de ontwerpen, logo's, tekst en/of afbeeldingen zijn eigendom van de PRESTADOR of hebben indien van toepassing een licentie of uitdrukkelijke toestemming van de auteurs.

Alle inhoud van de website is adequaat beschermd door de wetgeving inzake intellectueel en industrieel eigendom, evenals geregistreerd bij de desbetreffende openbare registers.

Voor geheel of gedeeltelijk kopiëren, gebruik, exploitatie, distributie en commercialisering is altijd voorafgaande schriftelijke toestemming van de PRESTADOR vereist.

Elk ongeoorloofd gebruik door de PRESTADOR wordt beschouwd als een ernstige schending van de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de auteur.

De ontwerpen, logo's, tekst en/of afbeeldingen van derden die op de website kunnen verschijnen, behoren toe aan hun respectieve eigenaren, die zelf verantwoordelijk zijn voor eventuele controverses die hiermee verband houden.

De PRESTADOR erkent de respectieve industriële en intellectuele eigendomsrechten van de eigenaars, waarbij de vermelding of verschijning ervan op de website op geen enkele wijze de bestaande rechten of enige verantwoordelijkheid van de PRESTADOR impliceert, noch enige vorm van goedkeuring, sponsoring of aanbeveling.

Links

Het plaatsen van een hyperlink naar een externe pagina van derden impliceert in geen geval het bestaan van commerciële relaties tussen de PRESTADOR en de eigenaar van de betreffende website, noch de goedkeuring en goedkeuring door de PRESTADOR van de inhoud of diensten ervan.

Degenen die van plan zijn om een hyperlink te plaatsen, moeten vooraf schriftelijke toestemming van de PRESTADOR verkrijgen.

De PRESTADOR aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de informatie op websites van derden die toegankelijk zijn via "links" of koppelingen vanaf een website die eigendom is van de PRESTADOR.

De aanwezigheid van "links" of koppelingen op de website van de PRESTADOR heeft uitsluitend informatieve doeleinden en houdt op geen enkele wijze een suggestie, uitnodiging of aanbeveling daarvan in.

Verzenden van commerciële communicatie

In overeenstemming met het bepaalde in de tweede slotbepaling van de Ley 9/2014, van 9 mei, van Telecomunicaciones die de Ley 34/2002, van 11 juli, van diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel wijzigt, moeten commerciële communicaties die elektronisch worden verzonden duidelijk als zodanig herkenbaar zijn, en de natuurlijke of rechtspersoon namens wie ze worden verzonden moet ook duidelijk herkenbaar zijn, onverminderd hetgeen is bepaald in de voorschriften die zijn vastgesteld door de autonome gemeenschappen met exclusieve bevoegdheden op het gebied van consumentenzaken.

De gebruiker die zijn contactgegevens verstrekt aan de PRESTADOR door te klikken op de knop "VERZENDEN" van de elektronische gegevensverzamelingsformulieren op de website en beide toestemmingsvakjes aanvinkt, "Ik accepteer de verwerking van mijn gegevens volgens de doeleinden vermeld in de basisinformatie over gegevensbescherming" en "Ik geef toestemming om commerciële communicatie te ontvangen over hun artikelen en/of producten", geeft uitdrukkelijk en ondubbelzinnig toestemming aan de PRESTADOR om zijn persoonlijke gegevens te verwerken met als doel commerciële communicatie over hun artikelen en/of producten te sturen via brief, telefoon, e-mail, SMS/MMS, WhatsApp, Telegram of andere gelijkwaardige elektronische communicatiemiddelen.

De wettelijke basis voor deze verwerking is de toestemming van de betrokkene, die te allen tijde kan worden ingetrokken.

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 21 en 22 van de Ley 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, kan de gebruiker bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens voor promotionele doeleinden en de verleende toestemming voor het ontvangen van commerciële communicatie via e-mail intrekken door eenvoudigweg zijn wil aan de PRESTADOR kenbaar te maken via een eenvoudige en gratis procedure, door een e-mail te sturen naar het e-mailadres klantenservice@ortoprime.nl, met vermelding van "AFMELDEN" of "NIET VERZENDEN" in het onderwerp van het bericht.

IP-adressen

De servers van de website kunnen automatisch het IP-adres en de domeinnaam detecteren die door de gebruiker worden gebruikt.

Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan een computer wordt toegewezen wanneer deze verbinding maakt met internet. Deze informatie wordt geregistreerd in een serveractiviteitenbestand dat latere verwerking van de gegevens mogelijk maakt om uitsluitend statistische metingen te verkrijgen, zoals het aantal paginaweergaven, het aantal bezoeken aan webdiensten, de volgorde van bezoeken, het toegangspunt, enz.

Gebruik van cookies

De PRESTADOR kan, op eigen initiatief of namens een derde die is ingehuurd voor het leveren van meetdiensten, cookies gebruiken wanneer de gebruiker door de website navigeert.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die de server naar de computer stuurt van de persoon die de website bezoekt, met als doel de activiteiten van de gebruiker tijdens het browsen te registreren en bepaalde functies uit te voeren die essentieel worden geacht voor de juiste werking en weergave van de website.

De cookies die op de website worden gebruikt, hebben in alle gevallen een tijdelijk karakter met als enig doel om de latere verzending efficiënter te maken en verdwijnen aan het einde van de gebruikerssessie. In geen geval zullen cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn browser zo in te stellen dat hij wordt gewaarschuwd voor het ontvangen van cookies en om de installatie ervan op zijn computer te voorkomen. Raadpleeg hiervoor de instructies en handleidingen van uw browser voor meer informatie.

Door het gebruik van cookies kan de server waarop de website zich bevindt, de webbrowser die door de gebruiker wordt gebruikt herkennen om de navigatie gemakkelijker te maken. Dit maakt bijvoorbeeld toegang mogelijk voor gebruikers die zich eerder hebben geregistreerd, om toegang te krijgen tot gebieden of services die uitsluitend voor hen zijn gereserveerd zonder zich bij elk bezoek te hoeven registreren. Ze worden ook gebruikt om het publiek en verkeersparameters te meten, de voortgang en het aantal invoeren te controleren.

Verantwoordelijkheid

De PRESTADOR is vrijgesteld van elke vorm van aansprakelijkheid die voortvloeit uit de informatie die op zijn website is gepubliceerd, voor zover deze informatie is gemanipuleerd of ingevoerd door een derde partij.

Overeenkomstig de artikelen 11 en 16 van de Ley 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, stelt de PRESTADOR gebruikers, bevoegde autoriteiten en wetshandhavingsinstanties in staat om inhoud die in strijd is met de wet, de rechten van derden of de moraal en de openbare orde, te verwijderen of te blokkeren.

De website is gecontroleerd en getest om correct te functioneren. In principe kan een goede werking gedurende 365 dagen per jaar, 24 uur per dag worden gegarandeerd. De PRESTADOR sluit echter niet uit dat er bepaalde programmeerfouten kunnen optreden, of dat er overmacht, natuurrampen, stakingen of soortgelijke omstandigheden zijn die de toegang tot de website onmogelijk maken.

In geval van onderbreking van de werking van de website, verbindt de PRESTADOR zich ertoe deze zo snel mogelijk weer in goede staat te brengen.

Procedure in geval van illegale activiteiten

Indien een gebruiker of een derde van mening is dat er feiten of omstandigheden zijn die wijzen op het onrechtmatige karakter van het gebruik van enige inhoud en/of het verrichten van enige activiteit op de webpagina's die zijn opgenomen of toegankelijk zijn via de website, dient hij een kennisgeving te sturen naar de PRESTADOR waarin hij zich naar behoren identificeert, de vermeende inbreuken specificeert en uitdrukkelijk en onder zijn verantwoordelijkheid verklaart dat de verstrekte informatie in de kennisgeving juist is.

Wetgeving en bevoegde rechtbank

Voor de beslechting van alle geschillen of kwesties met betrekking tot deze website of de activiteiten die erop worden uitgevoerd, is de Spaanse wetgeving van toepassing, waaraan de partijen uitdrukkelijk zijn onderworpen. Voor de beslechting van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik ervan, zijn de rechtbanken en tribunalen van Cáceres (Spanje) bevoegd, tenzij de gebruiker de hoedanigheid van consument heeft, in welk geval de partijen zich onderwerpen aan de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van de consument.

Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal deze nietigheid of niet-afdwingbaarheid alleen van invloed zijn op die bepaling of het gedeelte daarvan dat nietig of niet-afdwingbaar is, en blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht, waarbij de betreffende bepaling geheel of gedeeltelijk wordt geacht niet te zijn opgenomen.